معـــرفــی دانشـــکده

دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شيراز قدمت ديرينه‌اي دارد. اين دانشكده كه هسته اصلی و مرکزی دانشگاه در ابتدای تاسیس است  از سال ۱۳۸۳ در مجموعه دانشكده‌هاي دانشگاه صنعتي شيراز قرار گرفته است. اين دانشكده اكنون در سه گرايش الكترونيك، كنترل و مخابرات در مقطع كارشناسي و شش گرايش الكترونيك، قدرت (سيستم و انرژي، الكترونيك قدرت)، کنترل و مخابرات (ميدان و سيستم) در مقطع كارشناسي ارشد و دانشجويان دكتري در چهار گرايش الكترونيك، قدرت، کنترل و مخابرات مشغول به تحصيل هستند. و اكنون دانشكده مهندسي برق به عنوان بزرگترين دانشكده دانشگاه صنعتي شيراز  با توانايي‌هاي موجود نقش به سزايي در پرورش نيروهاي متخصص مهندسي برق در منطقه جنوب كشور دارد.