دکتر کامران کاظمی

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۲۶۴۱۲۱

فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۲

پست الکترونیکی

kazemi@sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر کاظمی