دکتر ابراهیم عبیری

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن ثابت

 

فاکس  

پست الکترونیکی

a.abiri@sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

آدرس صفحه شخصی دکتر عبیری