نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

پست الکترونیکی

دکتر محزون

مخابرات

mahzoon[@]‎sutech.ac.ir

مهندس اسلامی الکترونیک eslami[@]‎sutech.ac.ir
مهندس آزادی مخابرات azadi[@]‎sutech.ac.ir
مهندس رضائیان مخابرات rezaeian[@]‎sutech.ac.ir
مهندس علی قنبری الکترونیک

ghanbari[@]‎sutech.ac.ir

مهندس حبیب زاده الکترونیک habibzadeh[@]‎sutech.ac.ir
مهندس مانی قدرت mani[@]‎sutech.ac.ir
مهندس محجوب الکترونیک mahjoob[@]‎sutech.ac.ir
مهندس بصیری قدرت basiri[@]‎sutech.ac.ir
مهندس فتوحی قدرت fotouhi[@]‎sutevh.ac.ir
مهندس ناصری قدرت naseri[@]‎sutech.ac.ir
مهندس حدائق الکترونیک hadaegh[@]‎sutech.ac.ir
مهندس همت آبادی الکترونیک hematabadi[@]‎sutech.ac.ir
مهندس نوشاد الکترونیک noshad[@]‎sutech.ac.ir