اعضاي هيأت علمي بازنشسته

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

پست الکترونیکی

دکتر محزون

مخابرات

mahzoon@sutech.ac.ir

مهندس اسلامی الکترونیک eslami@sutech.ac.ir
مهندس آزادی مخابرات azadi@sutech.ac.ir
مهندس رضائیان مخابرات rezaeian@sutech.ac.ir
مهندس علی قنبری الکترونیک

ghanbari@sutech.ac.ir

مهندس حبیب زاده الکترونیک habibzadeh@sutech.ac.ir
مهندس مانی قدرت mani@sutech.ac.ir
مهندس محجوب الکترونیک mahjoob@sutech.ac.ir
مهندس بصیری قدرت basiri@sutech.ac.ir
مهندس فتوحی قدرت fotouhi@sutevh.ac.ir
مهندس ناصری قدرت naseri@sutech.ac.ir
مهندس حدائق الکترونیک hadaegh@sutech.ac.ir
مهندس همت آبادی الکترونیک hematabadi@sutech.ac.ir
مهندس نوشاد الکترونیک noshad@sutech.ac.ir
 

 

0