به اطلاع دانشجویان دوره دکترا می رساند که آزمون جامع در نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در تاریخهای زیر برگزار خواهد شد:

آزمون کتبی دوشنبه ۱۶ آبان ساعت هشت صبح

آزمون شفاهی دوشنبه ۲۳ آبان- مطابق برنامه گروه ها