ضمن عرض تبریک و خوشامدگویی به دانشجویان جدید الورود دکترا، به اطلاع می رساند که جهت انتخاب واحد ابتدا به مدیر گروه مربوطه مراجعه نمایید و پس از تعیین استاد راهنما، جهت تعیین دروس و انتخاب واحد بر اساس نظر استاد راهنما و یا مدیر گروه اقدام نمایید.