به استحضار میرساند انجمن علوم مهندسی برق ایران با همکاری شرکت همراه اول اولین "جشنواره ایده تا محصول صنعت ارتباطات" را برگزار میکند.

 در این جشنواره، شرکتهای دانش بنیان، فناوریهای نوآورانه خود در حوزه صنعت ارتباطات را با در نظر گرفتن وجود متقاضی آن فناوری در بازار، ارائه میدهند و پس از طی مراحل ارزیابی از برترین طرحها و ایدهها حمایت مادی و معنوی به عمل میآید. مزایای شرکت در این رویداد شامل حمایتهای مادی از قبیل بهره مندی ایدهها و طرحهای برگزیده از تسهیلات صندوق اعتباری ۲۰ میلیاردی و همچنین اهدا ۱۰ جایزه ۱۵۰ میلیون تومانی برای ایده های برتر میباشد. همچنین حمایتهای معنوی از قبیل امکان همکاری با بزرگترین شرکتهای صنعت ارتباطات، تضمین خرید، راهبری صنعتی و تخصصی و ... نیز صورت میگیرد. حوزه های اصلی برگزاری این رودیداد سرویسهای پایه و خدمات کاربردی، زیرساخت اطلاعاتی، ارتباطات رادیویی و ارتباطات نوری است.

برای شرکت در این رویداد میتوانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://iceeconf.ir/۲۰۲۲/Home/Content?id=۸۷

شایان ذکر است این رویداد در ۲ قالب طرح کاربردی و ایده برگزار میشود. همچنین پوستر این رویداد به همراه فرمهای مربوط به ارسال ایده و طرح کاربردی در پیوست ارسال میگردد. مخاطبان این جشنواره میتوانند بدون مراجعه به صفحه این رویداد و با تکمیل این فرمها و ارسال آن به ایمیل ir.mci@D&R.Innov در این رویداد شرکت نمایند.