با مسرت و افتخار ارتقاي مرتبه علمي آقای دکتر شاصادقی عضو هيات علمي دانشکده مهندسي برق از مرتبه دانشياري به استادي را به تبریک می گوییم و استمرار موفقیت های ایشان را از خداوند متعال خواستاریم.