اطلاعیه های آموزش کل دانشگاه در خصوص حذف نهایی:

مقطع کارشناسی

مقطع تحصیلات تکمیلی