نام و نام خانوادگی شروع خاتمه
دکتر طاهر نیکنام ۱۳۹۸ ۱۴۰۰
دکتر ابراهیم عبیری جهرمی ۱۳۹۶ ۱۳۹۸
دکتر کامران کاظمی ۱۳۹۲ ۱۳۹۶
دکتر محمد صادق هل فروش ۱۳۸۸ ۱۳۹۲
دکتر مسعود محزون ۱۳۸۷ ۱۳۸۸
دکتر شاهرخ جم ۱۳۸۴ ۱۳۸۷
دکتر علیرضا روستا ۱۳۸۳ ۱۳۸۴
مهندس محمد صادق حدایق  بدو تاسیس دانشگاه ۱۳۸۳