با مسرت و افتخار ارتقاي مرتبه علمي برخي از اعضاي هيات علمي دانشکده مهندسي برق و الکترونيک به شرح زير اعلام مي گردد:

دکتر طاهره بينا زاده عضو هيات علمي گروه کنترل از مرتبه دانشياري به استادي

دکتر محمدحسين شفيعي عضو هيات علمي گروه کنترل از مرتبه دانشياري به استادي

دکتر رضا محسني عضو هيات علمي گروه مخابرات از مرتبه استادياري به دانشياري

این دستاورد ارزشمند را به این عزیزان تبریک می گوییم و استمرار موفقیت های آنان را از خداوند متعال خواستاریم.