اطلاعيه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي برق-مخابرات خانم عبدالخانی‎/sites/eee.sutech.ac.ir/files/Groups/client/abdolkhani%۲۰.pdf