اطلاعيه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي برق- قدرت آقاي جهانگیری‎/sites/eee.sutech.ac.ir/files/Groups/client/etela.pdf