در مراسمي که به مناسبت بزرگداشت روز معلم در تاريخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ از طرف معاونت آموزشي دانشگاه برگزار گرديد از تلاشهاي اساتيد محترم دانشگاه در امر آموزش قدرداني شد و اساتيد برتر آموزشي گروههاي مخلف دانشگاه نيز معرفي و از زحمات آنان تقدير شد.

اساتيد برتر گروههاي آموزشي دانشکده مهندسي برق و الکترونيک:

دکتر فرزين امامي، گروه الکترونيک

دکتر جمشيد آقايي، گروه قدرت

دکتر بهروز صفري نژاديان، گروه کنترل

دکتر راحله بصيري، گروه مخابرات

همچنين سرکار خانم ها:

دکتر طاهره بينازاده (عضو هيات علمي گروه کنترل) و

دکتر راحله بصيري (عضو هيات علمي گروه مخابرات)

بر اساس نظرسنجي معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه از دانشجويان، به عنوان اساتيد برتر دانشگاه برگزيده شدند.

دانشکده برق با تبريک صميمانه اين دستاورد ارزشمند به تمامي اساتيد برتر، زحمات و تلاشهاي همه اعضاي محترم هيات علمي دانشکده که در اين ايام سخت کرونا با جديت بار آموزش غير حضوري را بر دوش مي کشند ارج مي نهد و از تلاشها و همراهي دانشجويان عزيزو پشتيباني کارمندان گرامي درامر آموزش قدرداني مي نمايد.