به اطلاع تمامي دانشجويان دکتري که از پروپوزال خود دفاع کرده اند و در مرحله پژوهشي قرار دارند مي رساند که سمينار گزارش پيشرفت شش ماهه رساله دکتري نيمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشکده برق در بازه زماني ۱۹ تا ۳۰ تيرماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

جزييات برگزاري برنامه از طريق اساتيد راهنما و مديران گروه هاي مربوطه قابل پيگيري است.