به اطلاع دانشجويان کارشناسي که در نيمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ درس پروژه را داخذ کرده اند مي رساند که لضرورت دارد حداکثر تا پايان خرداد ۱۴۰۰ نسبت به تعيين استاد راهنماي پروژه خود اقدام کنند و موضوع پروژه را نيزدر گروه مربوطه به تصويب برسانند تا در سامانه گلستان به ثبت برسد.

عواقب ناشي از بي توجهي و تاخير در تعيين استاد راهنما و موضوع پروژه بعهده دانشجو است.