به اطلاع مي رساند آزمون جامع دکتری دانشکده برق در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در تاريخ هاي زیر برگزار می شود:

آزمون کتبی: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

آزمون شفاهی: ۷ تير ۱۴۰۰

برای اطلاع از جزییات برگزاری آزمونها با استاد راهنما و مدیر گروه مربوطه تماس بگیرید.