اطلاعيه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي برق- مخابرات آقاي سید محمد شاهوران‎/sites/eee.sutech.ac.ir/files/Groups/client/۱۳_۰.pdf