اطلاعيه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي برق-الکترونیک آقاي صاحبان‎/sites/eee.sutech.ac.ir/files/Groups/client/۱۲_۱.pdf