اطلاعيه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي برق- کنترل آقاي اصل جعفری‎/sites/eee.sutech.ac.ir/files/Groups/client/۱۱_۰.pdf