اطلاعيه دفاع از رساله دکتري مهندسي برق- مخابرات خانم قاسمی‎/sites/eee.sutech.ac.ir/files/Groups/client/۴۴۴_۰.pdf