اطلاعيه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي برق-الکترونیک آقاي موسوی‎/sites/eee.sutech.ac.ir/files/Groups/client/۳۳۳.pdf