اطلاعيه دفاع از رساله دکتري مهندسي برق- الکترونیک آقای حسین قاسمیان‎/sites/eee.sutech.ac.ir/files/Groups/client/۱۲۹.pdf