اطلاعيه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي برق- کنترل آقاي پرنیان مهر‎/sites/eee.sutech.ac.ir/files/Groups/client/۱۲۶.pdf