اطلاعيه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي برق-قدرت آقاي رجبی‎/sites/eee.sutech.ac.ir/files/Groups/client/۱۲۷.pdf