به اطلاع تمامي دانشجويان دانشکده مهندسي برق مي رساند که بدليل تداوم شيوع ويروس کرونا و لزوم انجام فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي به صورت غير حضوري، به منظور تسهيل در ارائه درخواستهاي دانشجويي و پيگيري آنها، تمامي درخواستها از طريق سامانه مودل، بخش اطلاع رساني دانشکده به آدرس:   https://moodle.sutech.ac.ir/course/view.php?id=۱۲۸۹

به صورت ثبت درخواست و در صورت لزوم ضميمه کردن مدارک به کارشناسان دانشکده ارسال گردد.

در ضمن اطلاع رساني هاي دانشکده نيز از اين طريق انجام مي شود. بعلاوه پيگيري مداوم سايت دانشکده به ادرس:

http://eee.sutech.ac.ir

نيز ضروري است.