به اطلاع تمامي دانشجويان دکتري دانشکده مهندسي برق که پروپوزال رساله دکتري آنها به تصويب رسيده است مي رساند براساس مصوبه شوراي دانشکده، زمان برگزاري سمينارهاي ارائه گزارش شش ماهه پيشرفت رساله در بازه ۹۹/۱۱/۲۵ تا ۹۹/۱۲/۶ مي باشد.

جزييات برنامه برگزاري اين سمينارها، قبل اززمان برگزاري از طريق اساتيد راهنما به دانشجويان اطلاع رساني خواهد شد.