تشکيل کلاسهاي درسي نيمسال اول کليه دانشجويان ورودي ۱۳۹۹

کلاس هاي نیمسال اول دانشجويان ورودي ۱۳۹۹ به صورت مجازي و از روز شنبه ۹۹/۸/۱۷ برگزار مي گردد.

دانشجو مي تواند از طريق گزارش هاي شماره ۷۸ و ۸۸ در سیستم گلستان برنامه هفتگی خود را مشاهده نماید.
چند نکته:
جهت دریافت راهنماي شرکت در کلاس هاي مجازي به لینک

https://moodle.sutech.ac.ir
قسمت تابلو اعلانات مراجعه فرمایید.
جهت دریافت راهنماي استفاده از سیستم گلستان به لینک http://education.sutech.ac.ir/sites/education.sutech.ac.ir/files/Groups/client/g.pdf
مراجعه نمایید.