دکتر زهیرکردرستمی عضو هیات علمی گروه الکترونیک از مرتبه استادیاری به دانشیاری

دکتر جواد حقیقت عضو هیات علمی گروه مخابرات از مرتبه استادیاری به دانشیاری 

دکتر محمد جواد دهقانی عضو هیات علمی گروه مخابرات از مرتبه دانشیاری به استادی

این دستاورد ارزشمند را به این عزیزان تبریک می گوییم و استمرار موفقیت های آنان را خواستاریم.