دکتر بهروز صفری نژادیان عضو هیات علمی گروه کنترل از مرتبه دانشیاری به استادی

دکتر محسن اسلامی عضو هیات علمی گروه مخابرات از مرتبه استادیاری  به دانشیاری

دکتر محسن گیتی زاده عضو هیات علمی گروه قدرت از مرتبه دانشیاری به استادی

دکتر فرزین امامی عضو هیات علمی گروه الکترونیک از مرتبه دانشیاری به استادی

دکتر حبیب اله دانیالی عضو هیات علمی گروه مخابرات از مرتبه دانشیاری به استادی

دکتر امیر حسین رجایی عضو هیات علمی گروه قدرت از مرتبه استادیاری  به دانشیاری

دکتر صادق صمدی عضو هیات علمی گروه مخابرات از مرتبه استادیاری  به دانشیاری

این دستاورد مهم را به این عزیزان تبریک می گوییم و استمرار موفقیتهای آنان را خواستاریم.