آزمون جامع دکتری دانشکده برق در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به صورت زیر برگزار می شود:

آزمون کتبی: سوم آذر ۱۳۹۹

آزمون شفاهی: دهم آذر ۱۳۹۹

برای اطلاع از جزییات برگزاری آزمونها با استاد راهنما و مدیر گروه مربوطه تماس بگیرید.