عنوان پایان نامه: مکان یابی و تعیین بهینه تعداد PMU با استفاده از الگوریتم اصلاح شده TLBO برای روئت پذیری شبکه

دانشجو: مهدی زارع

استاد راهنما: دکتر نیکنام

تاریخ دفاع: ۹۹/۷/۳۰

ساعت: ۱۰-۸

دفاع بصورت غیرحضوری

لینک شرکت در جلسه دفاع:el.sutech.ac.ir/elecmeeting