ضمن تبریک به پذیرفته شدگان دوره کارشناسی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شیراز، به اطلاع می رساند دروس زیر برای نیم سال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ برای دانشجویان در نظر گرفته شده است و بوسیله دانشگاه انتخاب واحد خواهد شد:

ریاضی ۱  ۳واحد

فیزیک ۱  ۳ واحد

فارسی عمومی  ۳واحد

زبان خارجه عمومی  ۳واحد

اندیشه اسلامی ۱  ۲ واحد

برنامه نویسی کامپیوتر  ۳واحد

مجموعا ۱۷ واحد.

جدول مشخصات و گروههای درسی ارائه شده و برنامه هفتگی دروس ورودی جدید نیم سال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹