آزمون جامع  دانشجویان دکتري دانشکده مهندسی برق و الکترونیک  در تاریخ دوشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ به صورت کتبی و در تاریخ دوشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۷ به صورت شفاهی برگزار می گردد.