طبق مصوبه شورای آموزشی ارائه تکدرس در ترم جاری ۹۷-۹۸ منوط بر اعلام نمره آن تا پایان مهرماه میباشد. در غیر اینصورت آن درس بصورت معرفی به استاد تعریف شده و امتحان آن  پایان ترم برگزار میگردد.