کلیه دانشجویان باید یک ساعت قبل از شروع مصاحبه جهت تشکیل پرونده و بررسی مدارک حضور داشته باشند.

ضمناً مدارک ذیل به ترتیب در یک پوشه قرار داده شود.

۱- پرینت  فرم های ۱، ۲و ۳ مربوط به مشخصات داوطلب               

۲-  اصل فیش به مبلغ ۹۰۰۰۰ تومان

۳-  کپی گواهی نامه تایید شده و یا مدرک کارشناسی ارشد

۴-  ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد

۵-  کپی مدرک کارشناسی

۶-  ریز نمرات دوره کارشناسی

۷-  کپی مقالات

۸-  توصیه نامه

۹-  گواهی شرکت در کارگاه ها

۱۰-  گواهی زبان

۱۱-  گواهی همکاری و مجری پروژه

۱۲-  گواهی استعداد درخشان

۱۳-  گواهی تدریس

لطفاً اصل شناسنامه و کارت ملی به همراه داشته باشید.

جدول زمان بندی رشته الکترونیک

جدول زمان بندی رشته قدرت

جدول زمان بندی رشته کنترل

جدول زمان بندی رشته مخابرات