مدير گروه مخابرات

دکتر نجمه نزهت
مرتبه علمي دانشيار
تلفن ثابت ۰۷۱-۳۷۲۶۴۱۲۱
فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۲
پست الكترونيك nozhat@sutech.ac.ir
آدرس صفحه شخصي صفحه شخصی دکتر نزهت

 

مدير گروه الكترونيك

دکتر کوروش حسنلی
مرتبه علمي استادیار
تلفن ثابت ۰۷۱-۳۷۲۶۴۱۲۱
فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۲
پست الكترونيك hassanli@sutech.ac.ir
آدرس صفحه شخصي صفحه شخصی دکتر حسنلی

 

مدير گروه كنترل

دکتر محمد حسين شفيعي
مرتبه علمي استاد
تلفن ثابت ۰۷۱-۳۷۲۶۴۱۲۱
فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۲
پست الكترونيك shafiei@sutech.ac.ir
آدرس صفحه شخصي صفحه شخصی دکترشفيعي

 

مدير گروه قدرت

دکتر امیر حسین رجایی
مرتبه علمي استادیار
تلفن ثابت ۰۷۱-۳۷۲۶۴۱۲۱
فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۲
پست الكترونيك a.rajaei@sutech.ac.ir
آدرس صفحه شخصي صفحه شخصی دکتر رجایی