مدير گروه مخابرات

دکتر صادق صمدی
مرتبه علمي دانشيار
تلفن ثابت ۰۷۱-۳۷۲۶۴۱۲۱
فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۲
پست الكترونيك samadi@sutech.ac.ir
آدرس صفحه شخصي صفحه شخصی دکتر صمدی

 

مدير گروه الكترونيك

دکتر کوروش حسنلی
مرتبه علمي استادیار
تلفن ثابت ۰۷۱-۳۷۲۶۴۱۲۱
فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۲
پست الكترونيك hassanli@sutech.ac.ir
آدرس صفحه شخصي صفحه شخصی دکتر حسنلی

 

مدير گروه كنترل

user photo

دکتر بهروز صفری نژادیان
مرتبه علمي استاد
تلفن ثابت ۰۷۱-۳۷۲۶۴۱۲۱
فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۲
پست الكترونيك safarinejad@sutech.ac.ir
آدرس صفحه شخصي صفحه شخصی دکتر صفری نژادیان

 

مدير گروه قدرت

دکتر امیر حسین رجایی
مرتبه علمي دانشیار
تلفن ثابت ۰۷۱-۳۷۲۶۴۱۲۱
فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۲
پست الكترونيك a.rajaei@sutech.ac.ir
آدرس صفحه شخصي صفحه شخصی دکتر رجایی