مدير گروه مخابرات

دکتر نجمه نزهت
مرتبه علمي دانشيار
تلفن ثابت ۰۷۱-۳۷۲۶۴۱۲۱
فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۲
پست الكترونيك nozhat@sutech.ac.ir
آدرس صفحه شخصي صفحه شخصی دکتر نزهت

 

مدير گروه الكترونيك

دکتر زهیر کرد رستمی
مرتبه علمي استادیار
تلفن ثابت ۰۷۱-۳۷۲۶۴۱۲۱
فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۲
پست الكترونيك  
آدرس صفحه شخصي صفحه شخصی دکتر کرد رستمی

 

مدير گروه كنترل

دکتر بهروز صفري‌نژاديان
مرتبه علمي دانشيار
تلفن ثابت ۰۷۱-۳۷۲۶۴۱۲۱
فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۲
پست الكترونيك safarinejad@sutech.ac.ir
آدرس صفحه شخصي صفحه شخصی دکتر صفري‌نژاديان

 

مدير گروه قدرت

دکتر محمد مردانه
مرتبه علمي دانشيار
تلفن ثابت ۰۷۱-۳۷۲۶۴۱۲۱
فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۲
پست الكترونيك mardaneh@sutech.ac.ir
آدرس صفحه شخصي صفحه شخصی دکتر مردانه