اطلاعات فردی:

نام و نام خانوادگی: حبیب اله دانیالی

 مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی: پردازش تصاویر دیجیتال

تلفن محل کار: ۰۷-۳۷۳۵۴۵۰۰-۰۷۱ (داخلی ۲۷۹۰)

پست الکترونیک: danyali@sutech.ac.ir

سوابق تحصیلی:

مقطع دانشگاه گرایش شروع و اتمام
کارشناسی صنعتی اصفهان الکترونیک ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۹
کارشناسی ارشد تربیت مدرس مخابرات سیستم ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱
دکتری

دانشگاه ولونگنگ

(University of Wollongong)، استرالیا

مهندسی برق پردازش سیگنال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ میلادی

زمینه های مورد علاقه جهت تحقیق:

 1. پردازش تصاویر دیجیتال
 2. نهان نگاری اطلاعات
 3. سیستم های پردازش تصویر برای کمک به تشخیص های طبی
 4. کدینگ تصویر و ویدیوی دیجیتال
 5. شناسایی الگو

سوابق آموزشی:

 1. تدریس دروس متعدد در مقطع کارشناسی در:
  • رشته های مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه کردستان (از ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۸)
  • رشته مهندسی برق در دانشگاه صنعتی شیراز  (از ۱۳۸۸ تا کنون)
 2. تدریس در مقطع کارشناسی ارشد در:
  • رشته مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی دانشگاه کردستان  (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸)
  • رشته مهندسی برق–  مخابرات گرایش سیستم دانشگاه صنعتی شیراز (از ۱۳۸۸ تا کنون)
  • رشته مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰)
 3. تدریس در مقطع دکتری در رشته مهندسی برق–  مخابرات گرایش سیستم دانشگاه صنعتی شیراز (از ۱۳۸۹ تا کنون)

سوابق اجرایی:

 1. عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی شیراز از سال ۱۳۹۳
 2. مسئول دفتر ارتقای اعضای علمی دانشگاه صنعتی شیراز از سال ۱۳۹۴
 3. رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان (۸۴-۸۶)
 4. عضو هيات نظارت و ارزيابي دانشگاههاي استان کردستان (۸۶-۸۸)
 5. عضو شوراي نظارت، ارزيابي، ارتقا و تضمين كيفيت آموزشي دانشگاه کردستان (۸۶-۸۸)
 6. عضو هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان(۸۴-۸۶)
 7. مدیر هسته پژوهشی ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کردستان(۸۵ تا ۸۷)
 8. عضو شورای پژوهشی پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس تهران (۸۳ تا ۸۵)

مقالات چاپ شده در نشریات:

 1. A.‎ Ansari, H.‎ Danyali and M.S.‎ Helfroush, “HS remote sensing image restoration using fusion with MS images by EM algorithm,” IET Signal Processing,  In Press, ۲۰۱۶.‎
 2. A.‎ Alivar, H.‎ Danyali and M.S.‎ Helfroush, “Hierarchical classification of normal, fatty and heterogeneous liver diseases from ultrasound images using serial and parallel feature fusion,” Biocybernetics and Biomedical Engineering,  In Press, ۲۰۱۶.‎
 3. M.‎ Owjimehr, and H.‎ Danyali , M.‎ S.‎ Helfroush and A.‎ Shakibafard, “Staging of Fatty Liver Diseases Based on Hierarchical Classification and Feature Fusion for Back-Scan–Converted Ultrasound Images,” Ultrasonic Imaging, ۲۰۱۶. DOI: ۰۱۶۱۷۳۴۶۱۶۶۴۹۱۵۳.‎
 4. A.‎ Akbari, H.‎ Danyali, M Trocan and B Granado, “Error Concealment using Data Hiding in Wireless Image Transmission,” Telfor Journal, Vol.‎ ۸, No.‎ ۲, pp.‎ ۱۱۵-۱۲۰, ۲۰۱۶.‎
 5. H.‎ Danyali, S.‎ Samadi, “Progressive SAR Image Compression Using Low Complexity Bandlet Transform and Modified EZBC,” Journal of Electrical Systems and Signals, Vol ۲, No.‎ ۱, pp.‎ ۹-۱۴, ۲۰۱۵.‎
 6. A.‎‎ Tashk, M.‎‎ S.‎‎ Helfroush, H.‎ Danyali and M.‎‎ Akbarzadeh-jahromi, “Automatic Detection of Breast Cancer Mitotic Cells Based on the combination of Textural, Statistical and Innovative Mathematical Features,” Elsevier Journal of Applied Mathematical Modelling, Vol.‎۳۹, No.‎ ۲۰, ۲۰۱۵.‎
 7. A.‎ Tashk, M.‎ S.‎ Helfroush, H.‎ Danyali and M.‎ Akbarzadeh-jahromi, “A Computer-Aided System for Automatic Mitosis Detection from Breat Cancer Histological Slide Images based on Stiffness Matrix and Feature Fusion,” Current Bioinformatics ‪(CBIO)‬,  Vol.‎۱۰, No.‎ ۴, pp.‎ ۴۷۶-۴۹۳, ۲۰۱۵.‎
 8. M.‎ Owjimehr, and H.‎ Danyali and M.‎ S.‎ Helfroush, “An Improved Method for Liver Diseases Detection by Ultrasound Image Analysis,” Journal of Medical Signals and Sensors, Vol.‎۵, No.‎ ۱, pp.‎ ۲۱-۲۹, Jan.‎-Mar.‎, ۲۰۱۵.‎
 9. R.‎ Nateghi, H.‎ Danyali, M.‎ S.‎ Helfroush and A.‎ Tashk, “Intelligent CAD System for Automatic Detection of Mitotic Cells from Breast Cancer Histology Slide Images Based on Teaching-Learning-Based Optimization,” Computational Biology Journal, ۲۰۱۴. DOI:۱۰.‎۱۱۵۵/۲۰۱۴/۹۷۰۸۹۸
 10. S.‎ Golabi, M.‎ S.‎ Helfroush, H.‎ Danyali and M.‎ Owjimehr, “Robust Watermarking Against Geometric Attacks Using Partial Calculation of Radial Moments and Interval Phase Modulation,” Information Sciences, Vol.‎ ۲۶۹, pp.‎۹۴-۱۰۵, ۲۰۱۴, June ۲۰۱۴.‎
 11. A.‎ Tashk, M.‎ S.‎ Helfroush, H.‎ Danyali and M.‎ Akbarzadeh, “A Novel CAD System for Mitosis detection Using Histopathology Slide Images,” Journal of Medical Signals and Sensors, Vol.‎۴, No.‎ ۲, pp.‎ ۱۳۹-۱۴۹, Apr.‎-June, ۲۰۱۴.‎
 12. F.‎ Ghofrani, M.‎ S.‎ Helfroush, H.‎ Danyali and K.‎ Kazemi, “Improving the Performance of Machine Learning Algorithms Using Fuzzy-based Features for Medical X-ray Image Classification,” Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, IOS Press, June ۲۰۱۴.‎
 13. H.‎ Ghodrati, M.‎ J.‎ Dehghani and  H.‎ Danyali, “Shape Adaptive, Robust Iris Feature Extraction from Noisy Iris Images,” Journal of Medical Signals and Sensors, Vol.‎۳, No.‎ ۴, pp.‎ ۲۴۵-۲۵۵, Oct.‎-Dec.‎ ۲۰۱۳.‎
 14. M.‎ Deljavan Amiri, H.‎ Danyali, S.B.‎ ZahirAzami and F.‎ Akhlaghian, “Adaptive, Scalable and Robust Watermarking for Wavelet Based Progressive Image Transmission,” The Imaging Science Journal, Vol.‎ ۶۱, No.‎ ۲, pp.‎ ۱۲۰-۱۳۳, Feb.‎ ۲۰۱۳.‎
 15. H.‎ Ghodrati, M.‎ J.‎ Dehghani and  H.‎ Danyali,” A New Accurate Noise-Removing Approach for Non-Cooperative Iris Recognition,” Signal, Image and Video Processing , Vol.‎ ۶, Issue ۴, Springer,  DOI: ۱۰.‎۱۰۰۷/s۱۱۷۶۰-۰۱۲-۰۳۹۶-z, Nov.‎ ۲۰۱۲.‎
 16. M.‎ Najafi, S.‎ Soltanian, H.‎ Danyali, R.‎ Hallaj, A.‎ Salimi, S.‎ M.‎ Elahi and P.‎ Servati, ” Preparation of Co nanowires in porous aluminum oxide: study of the effect of barrier layer,” Journal of Materials Research, Vol.‎ ۲۷, No.‎ ۱۸, pp.‎ ۲۳۸۲-۲۳۹۰, Sept.‎ ۲۰۱۲.‎
 17. H.‎ Ghodrati, M.‎ J.‎ Dehghani and  H.‎ Danyali,” Two Approaches Based on Genetic Algorithm to Generate Short Iris Codes,” International Journal of Intelligent Systems and Applications ‪(IJISA)‬, Vol.‎ ۴.‎ No.‎ ۸, pp.‎ ۶۲-۷۹, July ۲۰۱۲.‎
 18. H.‎ Danyali, M.‎ Makhloghi and F.‎ Akhlaghian, ” Robust blind DWT based digital image watermarking using singular value decomposition,” International Journal of Innovative Computing, Information and Control ‪(IJICIC)‬, Vol.‎ ۸, No.‎ ۷(A), pp.‎ ۴۶۹۱-۴۷۰۴, July ۲۰۱۲.‎
 19. F.‎ Akhlaghian, W.‎ Barkhoda, H.‎ Danyali and M.‎ Deljavan Amiri, “Palmprint Identification Using Angular and Radial partitioning,” Canadian Journal of Image Processing and Computer Vision, Vol.‎۲, N۰.‎ ۷, pp.‎ ۸۲-۸۷, Nov.‎ ۲۰۱۱.‎
 20. H.‎ Danyali and A.‎ Mertins, ” Volumetric Medical Image Coding: An Object-Based, Lossy-to-Lossless and Fully Scalable Approach,” Journal of Medical Signals and Sensors, Vol.‎۱, No.‎ ۱, pp.‎ ۹-۲۳, May ۲۰۱۱.‎
 21. K.‎ Ghaffari, F.‎ Akhlaghian and H.‎ Danyali, “ Profile-based Face Recognition using the Outline Curve of the Profile Silhouette,” International Journal of Computer Application (IJCA) Special Issue on “Artificial Intelligence Techniques - Novel Approaches & Practical Applications” No.‎ ۴, pp.‎ ۳۸-۴۳, ۲۰۱۱.‎
 22. M.‎ Deljavan Amiri, H.‎ Danyali, S.B.‎ ZahirAzami, “Intelligent Scalable Image Watermarking Robust Against Progressive DWT-based Compression Using Genetic Algorithms,” The ISC International Journal of Information Security ‪(ISeCure)‬, Vol.‎ ۳, No.‎ ۱, pp.‎ ۵۱-۶۶, Jan.‎ ۲۰۱۱.‎
 23. H.‎ Golpira and H.‎ Danyali, ” Reversible Medical Image Watermarking Based on Wavelet Histogram Shifting,” The Imaging Science Journal, Vol.‎ ۵۹, No.‎ ۱, pp.‎ ۴۹-۵۹, Feb.‎ ۲۰۱۱.‎
 24. H.‎ Danyali and M.‎ Deljavan Amiri,  ”A Multiresolution robust watermarking approach for scalable wavelet image compression,”  Lecture Notes in Computer Science, LNCS Vol.‎ ۵۲۵۹, pp.‎۵۷-۶۶, Oct.‎ ۲۰۰۸, Springer.‎
 25. A.‎ Salimi, N.‎ Amini, H.‎ Danyali and R.‎ Hallaj,  ”Electrocatalytic Reduction of Chromium(VI) by Thionin: Electrochemical Properties and Mechanistic Study, ” Electroanalysis, Vol.‎ ۱۸, Issue ۱۷, pp.‎ ۱۶۶۴-۱۶۷۱, Aug.‎ ۲۰۰۶.‎
 26. H.‎ Danyali and A.‎ Mertins, ”Multiresolution lossy-to-lossless coding of MRI object,” Lecture Notes in Computer Science, LNCS Vol.‎ ۴۱۷۹- pp.‎۸۷۷-۸۸۶, Springer ۲۰۰۶.
 27. H.‎ Danyali and A.‎ Mertins, ” An object-based highly scalable image coding for efficient multimedia distribution,”  Signal Processing for Telecommunications and Multimedia, Wysocki, Tadeusz A.‎;‎ Honary, Bahram;‎ Wysocki, Beata J.‎ (Eds.‎), Series: Multimedia Systems and Applications,  Vol.‎  ۲۷, pp.‎ ۵۷-۷۰, Springer, ۲۰۰۵.‎
 28. H.‎ Danyali and A.‎ Mertins, ”A flexible, highly scalable wavelet image compression algorithm based on SPIHT for network applications,”  IEE Vision, Image & Signal Processing journal, vol ۱۵۱, no.‎ ۶, pp.‎ ۴۹۸-۵۱۰, Dec.‎ ۲۰۰۴.‎
 29. H.‎ Danyali and A.‎ Mertins, ”Fully spatial and SNR scalable, SPIHT-based image coding for transmission over heterogenous networks,” Journal of Telecommunications and Information Technology, no.‎ ۳, pp.‎ ۹۲-۹۸, ۲۰۰۳.‎
 

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها:

 1. R.‎ Nateghi, H.‎ Danyali, M.‎ S.‎ Helfroush and F.‎ Pourakpour, “Automatic Detection of Mitotic Cells in Breast Cancer Histolopathology Using Genetic Algorithm,” in Proc.‎ the ۲۱st Iranian Conference of Biomedical Engineering ‪(ICBME۲۰۱۴)‬, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, Nov.‎ ۲۶-۲۸, ۲۰۱۴.‎
 2. A.‎ Alivar, H.‎ Danyali  and M.‎ S.‎ Helfroush, ”Classification of liver diseases using ultrasound images based on feature combination,” in Proc.‎   the ۴th International Conference on Computer and Knowledge Engineering ‪(ICCKE ۲۰۱۴)‬, Mashhad, Iran, Oct.‎ ۲۲, ۲۰۱۴.‎
 3. M.‎ Kouchakzadeh, H.‎ Danyali  and S.‎ Samadi, ”Progressive SAR Image Compression Using Low Complexity Bandlet Transform and Modified EZBC,”  in Proc.‎  the ۴th International Conference on Computer and Knowledge Engineering ‪(ICCKE ۲۰۱۴)‬, Mashhad, Iran, Oct.‎ ۲۲, ۲۰۱۴.‎
 4. A.‎ R.‎ Hooshmand Sarvestani, M.‎ S.‎ Helfroush, K.‎ Kazemi and H.‎ Danyali , ”An EZBC based approach for polarimetric SAR data compression” in Proc.‎   the ۴th International Conference on Computer and Knowledge Engineering ‪(ICCKE ۲۰۱۴)‬, Mashhad, Iran, Oct.‎ ۲۲, ۲۰۱۴.‎
 5. M.‎ Owjimehr, and H.‎ Danyali and M.‎ S.‎ Helfroush,”Diagnosing of Fatty and Heterogeneous Liver Diseases from Ultrasound Images Using Fully Automated Segmentation and Hierarchical Classification,” in Proc.‎  Symposium on Artificial Intelligence & Signal Processing‪(AISP)‬, ۲۰۱۳, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, published in Communications in Computer and Information Science (CCIS‏), Vol.‎ ۴۲۷, pp ۱۴۱-۱۵۱, Sept.‎ ۲۰۱۴, Springer.‎
 6. A.‎ Ebrahiminia, M.‎ S.‎ Helfroush, H.‎ Danyali and S.‎ Bazrafkan, ”Contourlet-Based Levelset SAR Image Segmentation,” in Proc.‎  Symposium on Artificial Intelligence & Signal Processing‪(AISP)‬, ۲۰۱۳, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, published in Communications in Computer and Information Science (CCIS‏), Vol.‎ ۴۲۷, pp ۵۱-۵۹, Sept.‎ ۲۰۱۴, Springer.‎
 7. M.‎ Owjimehr, H.‎ Danyali and M.‎ S.‎ Helfroush,” Fully Automatic Segmentation and Classification of Liver Ultrasound Images Using Completed LBP Textute Features,” in Proc.‎  the ۲۲nd   Iranian Conference on Electrical Engineering ‪(ICEE۲۰۱۴)‬, Tehran, Iran, May ۲۰-۲۲, ۲۰۱۴.‎
 8. A.‎ Tashk, M.‎ S.‎ Helfroush, H.‎ Danyali and M.‎ Akbarzadeh,” A CAD Mitosis Detection System From Breast Cancer Histology Images based on Fused Features,” in Proc.‎  the ۲۲nd   Iranian Conference on Electrical Engineering ‪(ICEE۲۰۱۴)‬, Tehran, Iran, May ۲۰-۲۲, ۲۰۱۴.‎
 9. A.‎ Ansari, H.‎ Danyali and M.‎ S.‎ Helfroush,” Spread-Spectrum Robust Image Watermarking for Ownership,” in Proc.‎  the ۲۲nd  Iranian Conference on Electrical Engineering ‪(ICEE۲۰۱۴)‬, Tehran, Iran, May ۲۰-۲۲, ۲۰۱۴.‎
 10. A.‎ Tashk, M.‎ S.‎ Helfroush, H.‎ Danyali and M.‎ Akbarzadeh, ”An automatic mitosis detection method for breast canser histopathology slide images based on objective and pixel-wise textual features classification,” ۵th Conference on Information and Knowledge ‪( IKT ۲۰۱۳)‬, Shiraz University, Iran, May ۲۸-۳۰, ۲۰۱۳.‎
 11. Z.‎ Momenzadeh, H.‎ Danyali and M.‎ S.‎ Helfroush,” Image Watermarking Based on Reference Sharing Mechanism for Tamper Detection and Recovery with Special Care about ROI Recovery,” in Proc.‎  the ۲۱st  Iranian Conference on Electrical Engineering ‪(ICEE۲۰۱۳)‬, Mashhad, Iran, May ۱۴-۱۶, ۲۰۱۳.‎
 12. M.‎ Owjimehr, and H.‎ Danyali, ” Medical Image Watermarking for Tamper Localization and Recovery of Region of Interest,” in Proc.‎  the ۲۱st  Iranian Conference on Electrical Engineering ‪(ICEE۲۰۱۳)‬, Mashhad, Iran, May ۱۴-۱۶, ۲۰۱۳.‎
 13. A.‎ Tashk, M.‎ S.‎ Helfroush, H.‎ Danyali and M.‎ Akbarzadeh-jahromi, “A Modified Automatic Detection Method from Breast Cancer Histopathological Slide Images as An Aid for Pathological Diagnosis and Disease Controlled Prognosis,” in Proc.‎   ۱st Symposium on Systems, Control Engineering and Biological sciences ‪(SCEBSS۲۰۱۲)‬, Tehran, Iran, Dec ۲۵, ۲۰۱۲.‎
 14. A.‎ Tashk, H.‎ Danyali and M.‎ A.‎ Alavianmehr, ”A modified dual watermarkingscheme for digital images with tamper localization/detection and recovery capabilities ,” in Proc.‎  The International ISC (Iranian Society of Cryptology) Conference on Information Security and Cryptology (ISCISC'۱۲), University of Tabriz, Iran, Sept.‎ ۱۳-۱۴, ۲۰۱۲.‎
 15. A.‎ Akbari, H.‎ Danyali and M.‎ Rashidpour, ”Error concealment using data hiding for scalable image transmission,” in Proc.‎ the   ۶th  International Symposium on Artificial Intelligence & Signal Processing‪(AISP ۲۰۱۲)‬, Shiraz University, Shiraz, Iran, ۲-۳ May ۲۰۱۲.‎
 16. F.‎ Ghofrani, M.‎ S.‎ Helforoush, H.‎ Danyali and K.‎ Kazemi, ”Medical X-ray Image Classification Using Gabor-Based CS-Local Binary Patterns,” in Proc.‎ the    International Conference on Electronics, Biomedical Engineering and its Applications‪(ICEBEA ۲۰۱۲)‬, Dubai, UAE, ۷-۸ Jan.‎ ۲۰۱۲, pp.‎ ۲۸۴-۲۸۸.‎
 17. M.‎ Bagheri, H.‎ Danyali and M.‎ S.‎ Helfroush, ”Semifragile zero watermarking usind SVD in wavelet domain for digital image authentication,” in Proc.‎ the ۷th  Iranian Conference on Machine Vision, Image Processing & Applications ‪(MVIP ۲۰۱۱)‬, Tehran, Iran, Nov.‎ ۱۶-۱۷, ۲۰۱۱‪(in Persian)‬.‎
 18. M.‎ Bagheri, H.‎ Danyali and M.‎ S.‎ Helfroush, ”Zero image watermarking using wavelet feature extraction and SVM ,” in Proc.‎  The International ISC (Iranian Society of Cryptology) Conference on Information Security and Cryptology (ISCISC'۱۱), Mashhad, Iran, Sept.‎ ۱۴-۱۵, ۲۰۱۱‪(in Persian)‬.‎
 19. M.‎ R.‎ Rahimi, H.‎ Danyali and M.‎ Arabzadeh, ”A Reversible Data Hiding Scheme Based on Maximum Histogram Gap of Image Blocks,” in Proc.‎ the International Conference on Computer and Knowledge Engineering ‪(ICCKE ۲۰۱۱)‬, Mashhad, Iran, Oct.‎ ۱۳-۱۴, ۲۰۱۱.‎
 20. M.‎ Arabzadeh, M.‎ S.‎ Helfroush and H.‎ Danyali, ”DE-Based Reversible Medical Image Authentication Using Hamming Code,” in Proc.‎ the International Conference on Computer and Knowledge Engineering ‪(ICCKE ۲۰۱۱)‬, Mashhad, Iran, Oct.‎ ۱۳-۱۴, ۲۰۱۱.‎
 21. M.‎ Arabzadeh, M.‎ S.‎ Helfroush, H.‎ Danyali, and Keyvan Kasiri ”Reversible watermarking based on generalized histogram shifting,” in Proc.‎ the ۱۸th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP ۲۰۱۱), Brussels, Belgium, ۱۱-۱۴ Sept.‎ ۲۰۱۱, pp.‎ ۲۷۹۳-۲۷۹۶.‎
 22. M.‎ Bagheri, H.‎ Danyali and M.‎ S.‎ Helfroush, ”Zero image watermarking using wavelet feature extraction and SVM ,” in Proc.‎  The International ISC (Iranian Society of Cryptology) Conference on Information Security and Cryptology (ISCISC'۱۱), Mashhad, Iran, Sept.‎ ۱۴-۱۵, ۲۰۱۱‪(in Persian)‬.‎
 23. H.‎ Ghodrati, M.‎ J.‎ Dahghani and H.‎ Danyali, ”Iris Feature Extraction Using Optimized Gabor Wavelet Based on Multi Objective Genetic Algorithm,” in Proc.‎  International Symposium on INnovations in Intelligent Systems and Applications ‪(INISTA ۲۰۱۱)‬, Istanbul, Turkey, ۱۵-۱۸ June ۲۰۱۱, pp.‎ ۱۵۹-۱۶۳.‎
 24. M.‎ R.‎ Rahimi, M.‎ Arabzadeh, H.‎ Danyali and K.‎ Kazemi, ”A jpeg resistance watermarking technique in wavelet domain based on turbo codes,” in Proc.‎  the ۱۹h  Iranian Conference on Electrical Engineering ‪(ICEE۲۰۱۱)‬, Tehran, Iran, May ۱۷-۱۹, ۲۰۱۱.‎
 25. D.‎ Falahati, M.‎ S.‎ Helfroush, H.‎ Danyali and M.‎ Rashidpour Static Signature Verification for Farsi and Arabic Signatures using Dynamic Time Warping,” in Proc.‎  the ۱۹h  Iranian Conference on Electrical Engineering ‪(ICEE۲۰۱۱)‬, Tehran, Iran, May ۱۷-۱۹, ۲۰۱۱.‎
 26. M.‎ Makhloghi, F.‎ Akhlaghian and H.‎ Danyali, ”A new robust blind DWT-SVD based digital image watermarking,” in Proc.‎  the ۱۹h  Iranian Conference on Electrical Engineering ‪(ICEE۲۰۱۱)‬, Tehran, Iran, May ۱۷-۱۹, ۲۰۱۱.‎
 27. H.‎ Ghodrati and H.‎ Danyali, ” Robust Image Watermarking Based on Multiwavelet Parent-child Relation and Adaptive Support Vector Regression,”  in Proc.‎  the ۵th International Symposium on Telecommunications ‪(IST۲۰۱۰)‬ , Tehran, Iran, December ۴- ۶, ۲۰۱۰, pp.‎ ۸۵۸-۸۶۲.‎
 28. M.‎ Arabzadeh, H.‎ Danyali and M.‎ S.‎ Helfroush, ” Reversible Watermarking Based on Interpolation Error Histogram Shifting,”  in Proc.‎ the ۵th International Symposium on Telecommunications ‪(IST۲۰۱۰)‬ , Tehran, Iran, December ۴- ۶, ۲۰۱۰, pp.‎ ۸۴۰-۸۴۵.‎
 29. M.‎ Arabzadeh, H.‎ Danyali and M.‎ Nosoohi, ” Medical Image Authentication based on Fragile Watermarking using Hamming Code,”  in Proc.‎ the ۱۷th Iranian Conference of Biomedical Engineering ‪(ICBME۲۰۱۰)‬, Isfahan, Iran, Nov.‎ ۳-۴, ۲۰۱۰, pp.‎ ۱-۴.‎
 30. M.‎ Makhloghi, H.‎ Danyali and F.‎ Akhlaghian,” Robust Digital Image Watermarking Using Singular Value Decomposition,” in proc.‎  the   ۱۰th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology, ISSPIT ۲۰۱۰, Luxor, Egypt, ۱۵- ۱۸ Dec.‎ ۲۰۱۰, pp.‎ ۲۱۹-۲۲۴.‎
 31. K.‎ Ghaffari, F.‎ Akhlaghian and H.‎ Danyali, ” Feature-Based Face Recognition System for Real Time Applications,” in Proc.‎ the ۶th  Iranian Conference on Machine Vision, Image Processing & Applications ‪(MVIP ۲۰۱۰)‬, Isfahan, Iran, Oct.‎ ۲۷-۲۸, ۲۰۱۰ ‪(in Persian)‬.‎
 32. K.‎ Ghaffari, F.‎ Akhlaghian and H.‎ Danyali, ” Liveness Detection Robust to Spoofing Attacks by Image and Video for Face Recognition System,” in Proc.‎ the ۶th  Iranian Conference on Machine Vision, Image Processing & Applications ‪(MVIP ۲۰۱۰)‬, Isfahan, Iran, Oct.‎ ۲۷-۲۸, ۲۰۱۰ ‪(in Persian)‬.‎
 33. M.‎ Makhloghi, H.‎ Danyali and F.‎ Akhlaghian, ” Semi-blind digital image watermarking scheme based on SVD-DWT,” in Proc.‎ the ۶th  Iranian Conference on Machine Vision, Image Processing & Applications ‪(MVIP ۲۰۱۰)‬, Isfahan, Iran, Oct.‎ ۲۷-۲۸, ۲۰۱۰.‎
 34. H.‎ Rahimi, H.‎ Danyali and F.‎ Akhlaghian, ”Adaptive image steganography based on the best pixel value differences,” in Proc.‎ the ۶th  Iranian Conference on Machine Vision, Image Processing & Applications ‪(MVIP ۲۰۱۰)‬, Isfahan, Iran, Oct.‎ ۲۷-۲۸, ۲۰۱۰ ‪(in Persian)‬.‎
 35. M.‎ Deljavan Amiri, H.‎ Danyali and B.‎ Zahir-Azami, ”An adaptive , robust and multiresolution image watermarking for progressive wavelet image coding,” in Proc.‎  the ۶th IEEE  International Conference on Wireless Communications,  Networking and Mobile Computing (WICOM ۲۰۱۰), Chengdu, China, Sept.‎ ۲۳-۲۵, ۲۰۱۰, pp.‎ ۱-۴.‎
 36. H.‎ Golpira and H.‎ Danyali, ”Reversible Blind Watermarking for Medical Images Based on Wavelet Histogram Shifting,” in Proc.‎ the   ۹th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology, ISSPIT ۲۰۰۹, Ajman, UAE, ۱۴- ۱۷ Dec.‎ ۲۰۰۹, pp.‎ ۳۱-۳۶.‎
 37. M.Deljavan Amiri, W.‎ Barkhoda, H.‎ Danyali and F.‎ Akhlaqian, Affine Invariant Iris Identification Using Angular and Radial Partitioning,” in Proc.‎  the ۹th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology, Ajman, UAE, ۱۴- ۱۷ Dec.‎ ۲۰۰۹, pp.‎ ۵۷۴-۵۷۸.‎
 38. H.‎ Danyali and M.‎ Deljavan Amiri, ”A scalable blind watermarking for progressive image transmission,” in Proc.‎ the ۵th  Iranian Conference on Machine Vision, Image Processing & Applications ‪(MVIP ۲۰۰۸)‬, Tabriz, Iran, Nov.‎ ۴-۶, ۲۰۰۸.‎
 39. Danyali and A.‎ Mertins ”A full scalable volumetric medical image image coding for efficient archiving and transmission applications,” in Proc.‎ the ۱۲th Iranian Conference on Biomedical Engineering ‪(ICBME ۲۰۰۵)‬, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran, Nov.‎  ۲۰۰۵, pp.‎ ۵۶-۶۳.‎
 40. H.‎ Danyali, ”An object-based multiresolution approach for coding of MRI data,” in Proc.‎ the ۳rd Iranian Conference on Machine Vision, Image Processing & Applications ‪(MVIP ۲۰۰۵)‬, University of Tehran, Tehran, Iran, Feb.‎ ۲۰۰۵, vol.‎ ۲, pp.‎ ۶۷۳-۶۷۸.‎
 41. H.‎ Danyali and A.‎ Mertins, ”Object-based image compression with simultaneous spatial and SNR scalability support for multicasting over heterogeneous networks,” in Proc.‎ ۷th International Symposium on Digital Signal Processing for Communication Systems (DSPCS’۲۰۰۳ ), Coolangatta, Qld, Australia, Dec.‎ ۲۰۰۳, pp.‎ ۷۷-۸۱.‎
 42. F.‎ Akhlaghian Tab, A.‎ Mertins, and H.‎ Danyali, “Multi resolution image segmentation for scalable object-based wavelet coding,” in Proc.‎ ۷th International Symposium on DSP for Communication Systems ‪(DSPCS۰۳)‬, Coolangatta, Qld, Australia, Dec.‎ ۲۰۰۳, pp.‎ ۱۷۱–۱۷۶.‎
 43. H.‎ Danyali and A.‎ Mertins, ” A fully SNR, spatial and temporal scalable ۳DSPIHT-base video coding algorithm for video streaming over heterogeneous networks,” in Proc.‎ IEEE Region Ten Conference, TENCON’۲۰۰۳, Bangalore, India, Oct.‎ ۲۰۰۳, pp.‎ ۱۴۴۵-۱۴۴۹.‎
 44. H.‎ Danyali and A.Mertins, ”Fully scalable texture coding of arbitrarily shaped video objects,” in Proc.‎ IEEE Int.‎ Conf.‎ Acoust.‎, Speech, Signal Processing ‪(ICASSP’۲۰۰۳)‬, Hong Kong, Apr.‎ ۲۰۰۳, vol.‎ ۳, pp.‎ ۳۹۳-۳۹۶.‎
 45. H.‎ Danyali, A.Mertins, ” Fully scalable wavelet-based image coding for transmission over heterogeneous networks,” in Proc.‎ The ۱stWorkshop on the Internet, Telecommunications and Signal Processing ‪(WITSP’۲۰۰۲)‬, Wollongong, Australia, Dec.‎ ۲۰۰۲, pp.‎ ۱۷۳-۱۷۸.‎
 46. H.‎ Danyali, A.‎ Mertins, ”Highly scalable image compression based on SPIHT for network applications,” in Proc.‎ IEEE International Conference on Image Processing ‪(ICIP’۲۰۰۲)‬, Rochester, New York, USA, Sep.‎ ۲۰۰۲, vol.‎ ۱, pp.‎ ۲۱۷-۲۲۰.‎
 47. H.‎ Danyali and A.‎ Mertins, ”A ۳-D virtual SPIHT for scalable very low bit rate embedded video compression,” in Proc.‎ ۶th International Symposium on Digital Signal Processing for Communication Systems ‪(DSPCS’۲۰۰۲)‬, Sydney, Australia, Jan.‎ ۲۰۰۲, pp.‎ ۱۲۳-۱۲۷.‎

پايان نامه ها:

ردیف

عناوین

مقطع و تاريخ اتمام

راهنما ، مشاور (درصد اشتراک)

       
       
       
       
       
       
       
       
 

ساير:

چاپ کتاب:

 

 

 

اختراع يا اکتشاف ثبت شده در داخل يا خارج يا نوآوري با تاييد علمي مراجع ذيصلاح:

 1. ثبت اختراع دستگاه قرار دهنده لوله E.T.T.‎ در نای با قابلیت معاینه حنجره (لارینگوسکوپ ویدیوییVideo Laryngoscope) به شماره ثبت ۵۵۶۱۳ -۳۰/۹/۱۳۸۷ (این طرح مورد تأیید و حمایت بنیاد ملی نخبگان قرار گرفه است و برنده مدال برنز در مسابقات اختراعات کشور آلمان در سال ۲۰۱۰ می باشد )

 

 

عضويت انجمن ها و نشريات علمي:

 1. عضو IEEE  از سال ۲۰۰۰ میلادی

 

 

دوره هاي آموزشي طي شده:

 

 

 

 

مهارت نرم افزاري:

 

 

 

طرح هاي پژوهشي:

 

 

 

 

راه اندازي آزمايشگاه:

 

 

 

لوح ها و جوايز:

استاد نمونه دانشکده مهندسی برق و الکترونیک در امور آموزشی، دانشگاه صنعتی شیراز، سال ۱۳۹۴

 پژوهشگر برتر گروه مهندسی مخابرات، دانشگاه صنعتی شیراز، سال ۱۳۹۰

 

 

کسب رتبه در جشنواره هاي ملي و بين المللي مرتبط با حوزه تخصصي: