اطلاعات فردی:

نام و نام خانوادگی: بهروز صفری نژادیان

 مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی: سیستم های کنترل

تلفن محل کار: داخلی ۲۵۷۴، ۳۷۳۵۴۵۰۰ (۹۸+)

پست الکترونیک:  safarinejad@sutech.ac.ir

سوابق تحصیلی:

مقطع دانشگاه گرایش شروع و اتمام
کارشناسی شیراز مخابرات ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۱
کارشناسی ارشد شیراز کنترل ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۴
دکتری صنعتی امیرکبیر کنترل ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۸

زمینه های مورد علاقه جهت تحقیق:

 • شناسایی سیستم ها
 • کنترل توزیع شده
 • شبکه های سنسوری توزیع شده
 • سیستم های چندعاملی
 • تئوری تخمین
 • کنترل هوشمند
 • شناسایی سیستم ها
 • تشخیص عیب
 • ناوبری

سوابق آموزشی:

دروس کارشناسی ارائه شده:

 • سیستم‌های کنترل خطی، سيستم‌های کنترل ديجيتال و غيرخطی، کنترل فازی، اصول میکروکامپیوترها، مدارهای مخابراتی، آزمايشگاه سيستم‌های کنترل خطی، آزمايشگاه کاربرد رايانه در کنترل و ابزار دقيق.

دروس کارشناسی ارشد ارائه شده:

 • کنترل فرآیندهای  اتفاقی، شناسایی سیستم‌ها، کنترل هوشمند، مباحث ویژه در مهندسی قدرت، کنترل فرآیندهای  اتفاقی پیشرفته.

 

سوابق اجرایی:

 • مدیر گروه کنترل در دانشگاه صنعتی شیراز، از ۹۴/۳/۲ تا کنون
 • مدیر امور علمی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز ، از ۸۹/۱۱/۴ تا ۹۴۳/۲
 • عضو شورای پژوهشکده سامانه‌های دریایی دانشگاه صنعتی شیراز، از ۹۱/۸/۲۷ تا کنون
 • مسئول دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شیراز، از ۹۰/۹/۲۰ تا ۹۱/۹/۷
 • استاد مشاور شاخه دانشجویی IEEE در دانشگاه صنعتی شیراز، از ۹۰/۸/۳ تا ۹۴/۲/۱۳

مقالات چاپ شده در نشریات:

 1. A.‎ Jenabzadeh and B.‎ Safarinejadian, “A Lyapunov-based distributed consensus filter for a class of nonlinear stochastic systems”, Automatica, vol.‎ ۸۶, pp.‎ ۵۳-۶۲, ۲۰۱۷.‎
 2. M.‎ Mozaffari and B.‎ Safarinejadian, “A Mobile Agent Based Distributed Variational Bayesian Algorithm for Density Estimation in Sensor Networks”, IET Science, Measurement & Technology, vol.‎ ۱۱, no.‎ ۷, pp.‎ ۸۶۱-۸۷۰, October ۲۰۱۷.‎
 3. P.‎ Tabarisaaadi, M.‎ M.‎ Mardani, M.‎ Shasadeghi, and B.‎ Safarinejadian, “A Sum-of-Squares Approach to Consensus of Nonlinear Leader-Follower Multi-Agent Systems Based on Novel Polynomial and Fuzzy Polynomial Models”, Journal of the Franklin Institute, Published Online, ۲۰۱۷, DOI: ۱۰.۱۰۱۶/j.jfranklin.‎۲۰۱۷.‎۰۹.‎۰۲۲.
 4. S.‎ Nikkhah, J.‎ Aghaei, B.‎ Safarinejadian, and M.‎ Norouzi “Contingency Constrained Phasor Measurement Units Placement with n-k Redundancy Criterion: A Robust Optimization Approach”, IET Science, Measurement & Technology, Published Online, ۲۰۱۷, DOI:  ۱۰.۱۰۴۹/iet-smt.‎۲۰۱۷.‎۰۱۵۸.
 5. M.‎ A.‎ Tajeddini, A.‎ Alipour, and B.‎ Safarinejadian, “Decision fusion method for bearing faults classification based on wavelet denoising and Dempster Shafer theory”, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Electrical Engineering, Accepted for Publication, ۲۰۱۷.‎
 6. M.‎ M.‎ Mardani, M.‎ Shasadeghi, and B.‎ Safarinejadian, “Relaxed distributed fuzzy controller design with input constraints for a class of nonlinear first-order hyperbolic PDE systems”, Modares Journal of Electrical Engineering, vol.‎ ۱۶, no.‎ ۱, pp.‎ ۱۳-۱۹, ۲۰۱۶.‎
 7. مرضیه مکرم، محمد جعفر مکرم، عبدالرسول زارعی، بهروز صفری نژادیان "استفاده از شبکه عصبی-فازی تطبیق پذیر (ANFIS) به منظور پیش بینی کیفیت آب زیرزمینی در غرب استان فارس طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳"، اکوهیدرولوژی، دوره ۴، شماره ۲، ۱۳۹۶، ص ۵۵۹-۵۴۷.
 8. M.‎ Mokarram, M.‎ J.‎ Mokarram, and B.‎ Safarinejadian, “Using adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS) for prediction of soil fertility for wheat cultivation”, Biological Forum- An International Journal, vol.‎ ۹, no.‎ ۱, pp.‎ ۳۷-۴۴, ۲۰۱۷.‎
 9. G.‎ R.‎ Rezaei, T.‎ Binazadeh, and B.‎ Safarinejadian, “Optimal finite-time control of positive linear discrete-time systems”, Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations, vol.‎ ۴, no.‎ ۲,  pp.‎ ۱۷۷-۱۸۴, ۲۰۱۶.‎
 10. P.‎ Tabari Saadi, M.‎ M.‎ Mardani, M.‎ Shasadeghi, B.‎ Safarinejadian, “Leader-following consensus of nonlinear multi-agent systems based on parametrized Lyapunov function”, Modares Journal of Electrical Engineering, vol.‎ ۱۵, no.‎ ۲,  pp.‎ ۳۰-۳۵, ۲۰۱۵.‎
 11. A.‎ Jenabzadeh, B.‎ Safarinejadian, F.‎ Mohammadnia, “Distributed consensus filter for a class of continuous time nonlinear stochastic systems in sensor networks,” Asian Journal of Control, vol.‎ ۱۹, no.‎ ۴, pp.‎ ۱-۱۱, ۲۰۱۷.‎
 12. B.‎ Safarinejadian, N.‎ Kianpour, M.‎ Asad, “State estimation in fractional-order systems with coloured measurement noise,” Transactions of the Institute of Measurement and Control, Published Online, ۲۰۱۷, DIO: ۱۰.۱۱۷۷/۰۱۴۲۳۳۱۲۱۷۶۹۱۲۱۹.
 13. بهروز صفری نژادیان، مجتبی اسد "ارائه دو فیلتر کالمن مرتبه کسری جدید برای سیستم های مرتبه کسری خطی در حضور نویز اندازه گیری رنگی" مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، (پذیرفته شده جهت چاپ)، ۱۳۹۵.
 14. M.‎ Mozaffari, B.‎ Safarinejadian, T.‎ Binazadeh, “An Optimal Guidance Law Based on Virtual Sliding Target,” Journal of Aerospace Engineering, Published Online, ۲۰۱۶, DOI: ۱۰.‎۱۰۶۱/(ASCE)AS.‎۱۹۴۳-۵۵۲۵.‎۰۰۰۰۶۹۲.‎
 15. M.‎ Mozaffari, B.‎ Safarinejadian, “A Mobile Agent Based Distributed Variational Bayesian Algorithm for Flow and Speed Estimation in a Traffic System,” IEICE Transactions on Information and Systems, Published Online, ۲۰۱۶, DOI: ۱۰.‎۱۵۸۷/transinf.‎۲۰۱۶PAP۰۰۰۲.‎
 16. E.‎ Kowsari, B.‎ Safarinejadian, “Applying GP-EKF and GP-SCKF for nonlinear state estimation and fault detection in a continuous stirred tank reactor,” Transactions of the Institute of Measurement and Control, Published online, ۲۰۱۶, DOI: ۱۰.‎۱۱۷۷/۰۱۴۲۳۳۱۲۱۶۶۴۰۸۶۹.‎
 17. B.‎ Safarinejadian, M.‎ Asad, M.‎ Shasadegi, “Simultaneous State Estimation and Parameter Identification in Linear Fractional Order Systems Using Colored Measurement Noise,” International Journal of Control, (Published online‏), ۲۰۱۶, DOI: ۱۰.۱۰۸۰/۰۰۲۰۷۱۷۹.۲۰۱۶.۱۱۵۵۲۳۷.
 18. B.‎ Safarinejadian, M.‎ Estakhri Estahbanati, “Consensus Filter Based Distributed Variational Bayesian Algorithm for Flow and Speed Density Prediction with Distributed Traffic Sensors,” IEEE Systems Journal, (Published online‏), ۲۰۱۵, DOI: ۱۰.۱۱۰۹/JSYST.‎۲۰۱۵.‎۲۳۹۹۹۳۱.
 19. B.‎ Safarinejadian, M.‎ Taher, “Nonlinear State Estimation Using Hybrid Robust Cubature Kalman Filter,” Journal of Information Systems and Telecommunication, vol.‎ ۴, no.‎ ۲, pp.‎ ۹۸-۱۰۵, ۲۰۱۶.‎
 20. B.‎ Safarinejadian, M.‎ Mozaffari, “Mobile Agent Based Distributed EM Algorithm for Data Clustering in Sensor Networks,” Intelligent Automation & Soft Computing, vol.‎ ۲۲, no.‎ ۱, pp.‎ ۴۵-۶۰, ۲۰۱۶.‎
 21. B.‎ Safarinejadian, M.‎ Asad, A.‎ Torabi Jahromi, “A Hierarchical Identification Method for SISO Fractional-order State-space Systems,” The Modares Journal of Electrical Engineering, vol.‎ ۱۳, no.‎ ۴, pp.‎ ۱۷-۲۸, ۲۰۱۶.‎
 22. B.‎ Safarinejadian, M.‎ Estakhri Estahbanati, “A Novel Distributed Variational Approximation Method for Density Estimation in Sensor Networks,” Measurement, vol.‎ ۸۹, pp.‎ ۷۸-۸۶, July ۲۰۱۶.‎
 23. E.‎ Kowsari, B.‎ Safarinejadian, J.‎ Zarei, “Non-parametric Fault Detection Methods in Nonlinear Systems,” IET Science, Measurement & Technology, vol.‎ ۱۰, no.‎ ۳, pp.‎ ۱۶۷-۱۷۶, May, ۲۰۱۶, DOI: ۱۰.۱۰۴۹/iet-smt.‎۲۰۱۵.‎۰۰۱۰.
 24. M.‎ Rakhshan, E.‎ Moula, F.‎ Shabani-nia, B.‎ Safarinejadian, S.‎ Khorshidi, “Active noise control using wavelet function and network approach,” Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, vol.‎ ۳۵, no.‎ ۱, pp.‎ ۴-۱۶, March ۲۰۱۶, DOI: ۱۰.‎۱۱۷۷/۰۲۶۳۰۹۲۳۱۶۶۲۸۲۶۰.‎
 25. B.‎ Safarinejadian, K.‎ Hasanpour, “Distributed Data Clustering Using Mobile Agents and EM Algorithm,” IEEE Systems Journal, vol.‎ ۱۰, no.‎ ۱, pp.‎ ۲۸۱-۲۸۹, ۲۰۱۶.‎
 26. M.‎ A.‎ Tajeddini, B.‎ Safarinejadian, M.‎ Rakhshan, “An Unknown Input Observer for Fault Detection Based on Sliding Mode Observer in Electrical Steering Assist Systems,” Amirkabir International Journal of Science & Research ‪(Modeling, Identification, Simulation & Control)‬, vol.‎ ۴۷, no.‎ ۲, pp.‎ ۳۱-۴۳, Fall ۲۰۱۵.‎
 27. احمدرضا جناب زاده، طاهره بینازاده، بهروز صفری نژادیان "آنالیز پایداری غیر خطی فیلتر شکاف دار وفقی چندتایی با استفاده از قضیه شبه پایداری لیاپانوفی و بهبود عملکرد آن در حضور اغتشاشات سینوسی" مجله کنترل، جلد ۹، شماره ۲، ۱۳۹۴.
 28. M.‎ Asad, B.‎ Safarinejadian, M.‎ Shasadeghi, “A Novel Sequential Fractional Order Kalman Filter Considering Colored Noise,” Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, vol.‎ ۲, no.‎ ۱۰, pp.‎ ۲۷۶۹-۲۷۷۵, ۲۰۱۵.‎
 29. H.‎ Razmjooei, B.‎ Safarinejadian, “A Novel Algorithm for Hierarchical State and Parameter Estimation in Slowly Time Varying Systems,” Journal of Advanced & Applied Sciences ‪(JAAS)‬, vol.‎ ۳, no.‎ ۵, pp.‎ ۱۸۹-۲۰۰, ۲۰۱۵.‎
 30. B.‎ Safarinejadian, B.‎ Bagheri, P.‎ Ghane, “Fault Detection in Nonlinear Systems Based on Type-۲ Fuzzy Sets and Bat Optimization Algorithm,” Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, vol.‎ ۲۸, pp.‎ ۱۷۹-۱۸۷, ۲۰۱۵.‎
 31. B.‎ Safarinejadian, N.‎ Vafamand, “Kalman Randomized Joint UKF Algorithm for Dual Estimation of States and Parameters in a Nonlinear System,” Journal of Electrical Engineering and Technology, vol.‎ ۱۰, pp.‎ ۷۴۲-۷۵۰, ۲۰۱۵.‎
 32. B.‎ Safarinejadian, P.‎ Ghane, H.‎ Monirvaghefi, “Fault Detection in Nonlinear Systems Based on Type-۲ Fuzzy Logic,” International Journal of Systems Science, vol.‎ ۴۶, no.‎ ۳, pp.‎ ۳۹۴-۴۰۴, ۲۰۱۵.‎
 33. B.‎ Safarinejadian, M.‎ Yousefi, “Static alignment of inertial navigation systems using an adaptive multiple fading factors Kalman filter,” Systems Science and Control Engineering, vol.‎ ۳, pp.‎ ۳۵۱-۳۵۹, ۲۰۱۵.‎
 34. B.‎ Safarinejadian, E.‎ Kowsari, “Time series prediction using recurrent neural network and square root cubature Kalman filter,” International Journal of Material Science Innovations, vol.‎ ۲, no.‎ ۶, pp.‎ ۲۰۸-۲۲۳, ۲۰۱۴.‎
 35. B.‎ Safarinejadian, M.‎ Gharibzadeh, M.‎ Rakhshan, “An optimized model of electricity price forcasting in electricity market based on fuzzy time series,” Systems Science and Control Engineering, vol.‎ ۲, pp.‎ ۶۷۷-۶۸۳, ۲۰۱۴.‎
 36. M.‎ Rakhshan, S.‎ Khorshidi, B.‎ Safarinejadian, “Active noise control in presence of disturbance using adaptive neuro fuzzy inference system,” Journal of Computational Intelligence and Electronic Systems, vol.‎ ۳, pp.‎ ۱-۷, ۲۰۱۴.‎
 37. B.‎ Safarinejadian, E.‎ Kowsari, “Fault Detection in Nonlinear Systems Based on GP-EKF and GP-UKF algorithms,” Systems Science and Control Engineering, vol.‎ ۲, pp.‎ ۶۱۰-۶۲۰, ۲۰۱۴.‎
 38. B.‎ Safarinejadian, M.‎ Karimi, “On-line Control of Nonlinear Systems Using a Novel Type-۲ Fuzzy Logic Method,” Artificial Intelligence Research, vol.‎ ۳, no.‎ ۲, pp.‎ ۲۴-۳۳, ۲۰۱۴.‎
 39. M.‎ Sha Sadeghi, B.‎ Safarinejadian, A.‎ Faroughian, “Parallel Distributed Compensator Design of Tank Level Control Based on Fuzzy Takagi-Sugeno Model,” Applied Soft Computing, vol.‎ ۲۱, pp.‎ ۲۸۰-۲۸۵, ۲۰۱۴.‎
 40. B.‎ Safarinejadian, A.‎ Rahimi, “Optimal Sensor Scheduling Algorithms for Distributed Sensor Networks,” Journal of Information Systems and Telecommunication, vol.‎ ۱, no.‎ ۳, pp.‎ ۱۷۵-۱۸۱, ۲۰۱۳.‎
 41. B.‎ Safarinejadian, M.‎ Mozaffari “A New Kalman Filter Based State Estimation Method for Multi-input Multi-output Unit Time-Delay Systems,” Indian Journal of Science and Technology, vol.‎ ۶, no.‎ ۳, pp.‎ ۴۲۰۵-۴۲۱۲, ۲۰۱۳.‎
 42. B.‎ Safarinejadian, J.‎ Zarei, A.‎ Ramezani “Fault diagnosis of induction motors using a recursive Kalman filtering algorithm,” International Review of Electrical Engineering,  vol.‎ ۸, no.‎ ۱, pp.‎ ۹۶-۱۰۳, ۲۰۱۳.‎
 43. B.‎ Safarinejadian, “Discrete Event Simulation and Petri net Modeling for Reliability Analysis,” International Journal of Soft Computing and Software Engineering, vol.‎ ۲, no.‎ ۵, pp.‎ ۲۵-۳۴, ۲۰۱۲, DOI: ۱۰.‎۷۳۲۱/jscse.v۲.n۵.‎۳.‎
 44. B.‎ Safarinejadian, M.‎ B.‎ Menhaj, “Distributed Density Estimation in Sensor Networks Based on Variational Approximations,” International Journal of Systems Science, vol.‎ ۴۲, no.‎ ۹, pp.‎ ۱۴۴۵-۱۴۵۷, ۲۰۱۱.‎
 45. B.‎ Safarinejadian, M.‎ B.‎ Menhaj, M.‎ Karrari, “Distributed Unsupervised Gaussian Mixture Learning for Density Estimation in Sensor Networks,” IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol.‎ ۵۹, no.‎ ۹, pp.‎ ۲۲۵۰-۲۲۶۰, ۲۰۱۰.‎
 46. B.‎ Safarinejadian, M.‎ B.‎ Menhaj, M.‎ Karrari, “Distributed Variational Bayesian Algorithms for Gaussian Mixtures in Sensor Networks,” Signal Processing, vol.‎ ۹۰, pp.‎ ۱۱۹۷-۱۲۰۸, ۲۰۱۰, DOI: ۱۰.‎۱۰۱۶/j.sigpro.‎۲۰۰۹.‎۱۰.‎۰۰۴.‎
 47. B.‎ Safarinejadian, M.‎ B.‎ Menhaj, M.‎ Karrari, “A Distributed EM Algorithm to Estimate the Parameters of a Finite Mixture of Components,” Knowledge and Information Systems, Published online: ۰۴ June ۲۰۰۹.‎ DOI: ۱۰.‎۱۰۰۷/s۱۰۱۱۵-۰۰۹-۰۲۱۸-y.‎
 48. B.‎ Safarinejadian, M.‎ B.‎ Menhaj, M.‎ Karrari, “Distributed Data Clustering Using Expectation Maximization Algorithm,” Journal of Applied Sciences, vol.‎ ۹, no.‎ ۵, pp.‎ ۸۵۴-۸۶۴, April ۲۰۰۹.‎
 49. B.‎ Safarinejadian, M.‎ B.‎ Menhaj, M.‎ Karrari, “A Distributed Variational Bayesian Algorithm for Density Estimation in Sensor Networks,” IEICE Transactions on Information and Systems, vol.‎ E۹۲-D, no.‎ ۵, pp.‎ ۱۰۳۷-۱۰۴۸, May ۲۰۰۹.‎
 50. B.‎ Safarinejadian, P.‎ Karimaghaee, A.‎ A.‎ Safavi, M.‎ J.‎ Abedini, “Analysis of Laser-Scanned Topographic Data Using Wavelet Methods,” Instrumentation Science and Technology, vol.‎ ۳۶, no.‎ ۳, pp.‎ ۳۲۳-۳۳۶, ۲۰۰۸.‎
 

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها:

 1. M.‎ M.‎ Mardani, M.‎ Shasadeghi, and Behrouz Safarinejadian," Synthesis of distributed sampled-data fuzzy controller for a class of hyperbolic PDE systems", ۲۰۱۷ Iranian Conference on Electrical Engineering ‪(ICEE)‬, May ۲۰۱۷, K.‎ N.‎ Toosi University of Technology, Tehran, Iran.‎

 2. Behrouz Safarinejadian, Foroogh Mohammadnia, ‪"Distributed Weighted Averaging-Based Robust Cubature Kalman Filter for State Estimation of Nonlinear Systems in Wireless Sensor Networks"‬, ۶th International  Conference on Computer and Knowledge Engineering ‪(ICCKE ۲۰۱۶)‬, October ۲۰۱۶, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.‎

 3. بهروز صفری نژادیان، راضیه عبدالهی پور، محی الدین مظفری، "الگوریتم Evidential EM توزیع شده جهت دسته بندی در شبکه های دارای داده های همراه با نایقینی" چهارمین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون، بهمن ۱۳۹۴، قزوین، ایران.
 4. B.‎ Safarinejadian, N.‎ Kianpour, M.‎ Asad, ‪"A novel identification method for fractional-order wiener systems with PRBS input"‬, ۴thInternational Conference on Control, Instrumentation and Automation ‪(ICCIA)‬, Jan.‎ ۲۰۱۶, Ghazvin, Iran.‎
 5. پگاه تبری سعدی، محمد مهدی مردانی، مختار شاصادقی، بهروز صفری نژادیان، "A fuzzy approach on consensus of nonlinear leader-follower multi-agent systems" چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)، شهریور۱۳۹۴، سیستان و بلوچستان، ایران.
 6. بهروز صفری نژادیان، مجتبی اسد، "شناسایی مدل فضای حالت کانونیکال مرتبه کسری چند ورودی چند خروجی" بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران،  اردیبهشت ۱۳۹۴، تهران، ایران.
 7. Behrouz Safarinejadian, Mojtaba Asad, ‪"Fractional Order State Space Canonical Model Identification Using Fractional Order Information Filter"‬, International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing ‪(AISP ۲۰۱۵)‬, March ۲۰۱۵, Mashhad, Iran.‎

 8. بهروز صفری نژادیان، محسن طاهر ، " ارائه یک فیلتر مجذور ریشه کالمن مکعبی مقاوم ترکیبی جهت تخمین حالت های یک هدف بالستیک " چهاردهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، اسفند ۱۳۹۳، تهران، ایران.
 9. بهروز صفری نژادیان، جعفر زارعی، الهام کوثری، "تخمین حالت سیستم های غیر خطی با استفاده از فیلتر مجذور ریشه اطلاعات مکعبی" بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران،  اردیبهشت ۱۳۹۳، تهران، ایران.
 10. بهروز صفری نژادیان، الهام کوثری، "ارائه یک روش جدید غیر پارامتری جهت تخمین حالت در سیستم های غیر خطی" بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران،  اردیبهشت ۱۳۹۳، تهران، ایران.
 11. بهروز صفری نژادیان، عبدالله رحیمی، "زمان بندی ارسال داده ها در شبکه های حسگر توسط الگوریتم های بهینه سازی" بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران،  اردیبهشت ۱۳۹۳، تهران، ایران (مقاله برتر کمیته علمی کنترل).
 12. Behrouz Safarinejadian, Elham Kowsari, ‪"Time series prediction using recurrent neural network and square root cubature Kalman filter"‬, The ۶th RoboCup IranOpen International Symposium and the ۴th joint conference of AI & Robotics, April ۲۰۱۴, Tehran, Iran.‎

 13. Behrouz Safarinejadian, Mohammad Amin Tajeddini, Abdolrahman Ramezani, ‪"Predict time series using extended, unscented and cubature Kalman filters based on feed-forward neural network algorithm"‬  The ۳rd International Conference on Control, Instrumentation, and Automation, ۲۸-۳۰ December ۲۰۱۳, Tehran, Iran.‎

 14. Navid Vafamand, Behrouz Safarinejadian, ‪"State and parameter estimation of CSTR using joint-UKF"‬ The ۳rd International Conference on Control, Instrumentation, and Automation, ۲۸-۳۰ December ۲۰۱۳, Tehran, Iran.‎

 15. بهروز صفری نژادیان، الهام کوثری  "روشی نوین در ردیابی اهداف با استفاده از ترکیب فرایندهای گاوسی با فیلتر کالمن خنثی" سومین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون، ۹-۷ دی ۱۳۹۲، تهران، ایران.
 16. بهروز صفری نژادیان، مرضیه میرزایی "کنترل محرکه ی موتور براش لس با آهنربای دائم توسط کنترلر فازی" سیزدهمین کنفرانس سیستم‌های فازی ایران، شهریور ۱۳۹۲، تهران، ایران.
 17. Behrouz Safarinejadian, Kazem Hasanpour, ‪"Multi-sensor optimal information fusion Kalman filter with mobile agents in ring sensor networks"‬ ۲۱st Iranian Conference on Electrical Engineering, ۱۴-۱۶ May ۲۰۱۳, Mashhad, Iran.‎

 18. Behrouz Safarinejadian, Abdolah Rahimi, Mohiyeddin Mozaffari ‪"A new sensor scheduling method for distributed sensor network"‬ ۲۱st Iranian Conference on Electrical Engineering, ۱۴-۱۶ May ۲۰۱۳, Mashhad, Iran.‎

 19. Behrouz Safarinejadian, Mohyeddin Mozaffari, ‪"A new state estimation method for unit time-delay systems based on Kalman filter"‬ ۲۱st Iranian Conference on Electrical Engineering, ۱۴-۱۶ May ۲۰۱۳, Mashhad, Iran.‎

 20. بهروز صفری نژادیان، مسیح الله غریب زاده، محمد مردانه "مدلی بر اساس سری های زمانی فازی برای پیش بینی قیمت انرژی الکتریکی در بازار برق" بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران، ۶۲-۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، مشهد، ایران.
 21. بهروز صفری نژادیان، جعفر زارعی، احسان شکری "تخمین پارامترها و نظارت بر فرآیندهای غیرخطی توسط فیلتر کالمن مکعبی" سومین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران، ۴-۳ بهمن ماه ۱۳۹۱، دانشگاه صنعتی شریف، تهران.
 22. بهروز صفری نژادیان، مرضیه میرزایی، عبدالرحمان رمضانی "کنترل محرکه‌ی موتور جریان مستقیم توسط کنترلر PID فازی با پارامترهای خود تنظیم"  دوازدهمین کنفرانس سیستم‌های فازی ایران،۴-۲ آبان ماه ۱۳۹۱، دانشگاه مازندران، بابلسر.
 23. پریسا قانع، بهروز صفری نژادیان "طراحی کنترل کننده‌ فازی برای سیستم صنعتی هیدرولیک"  دوازدهمین کنفرانس سیستم‌های فازی ایران،۴-۲ آبان ماه ۱۳۹۱، دانشگاه مازندران، بابلسر.
 24. بهروز صفری نژادیان، مسیح الله غریب زاده، محمد مردانه "کاربرد سری‌های زمانی فازی در پیش بینی کوتاه مدت قیمت انرژی الکتریکی در بازار برق"  دوازدهمین کنفرانس سیستم‌های فازی ایران،۴-۲ آبان ماه ۱۳۹۱، دانشگاه مازندران، بابلسر.
 25. بهروز صفری نژادیان، پریسا صادقی دشتکی، مریم موذن "بررسی و مقایسه‌ی عملکرد فیلتر اکتیو سه فاز با کنترل کننده‌های Fuzzy PD+I، Fuzzy PD، PIدوازدهمین کنفرانس سیستم‌های فازی ایران،۴-۲ آبان ماه ۱۳۹۱، دانشگاه مازندران، بابلسر.
 26. بهروز صفری نژادیان، محمد امین تاج الدینی، لیلا محمودی "تصحیح خطای فلومترهای جرمی کوریولیس در حضور سیال دو فازی با استفاده از سیستم‌های فازی مبتنی بر خوشه‌بندی داده‌ها"  دوازدهمین کنفرانس سیستم‌های فازی ایران،۴-۲ آبان ماه ۱۳۹۱، دانشگاه مازندران، بابلسر.
 27. B.‎ Safarinejadian, J.‎ Zarei, A.‎ Ramezani, “An Order-Tracking Fault Diagnosis Method for Induction Motors,” ۹thInternational Conference on Electronics Computer and Computation ‪(ICECCO ۲۰۱۲)‬, Ankara, Turkey, November, ۲۰۱۲.‎

 28. B.‎ Safarinejadian, M.‎ A.‎ Tajeddini, L.‎ Mahmoodi, “A New Method in Error Correction of Coriolis Mass Flow Meter in Presence of Two-phase Fluid Using Fuzzy System Based on Data Clustering,” International Conference on Artificial Intelligence and Image Processing ‪(ICAIIP ۲۰۱۲)‬, Dubai, United Arab Emirates, October, ۲۰۱۲.‎

 29. B.‎ Safarinejadian, F.‎ Jafartabar, “Buck Converter Control with Hybrid Fuzzy Logic Controllers,”  International Conference on Artificial Intelligence and Image Processing ‪(ICAIIP ۲۰۱۲)‬, Dubai, United Arab Emirates, October, ۲۰۱۲.‎

 30. B.‎ Safarinejadian, “Large-Scale System Reliability Analysis Using Monte Carlo Simulation and Wavelet Density Estimation,” IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems, Guangzhou, China, November, ۲۰۱۱.‎

 31. B.‎ Safarinejadian, M.‎ Ravaei, B.‎ Moudi, “Cluster-Head Election in Wireless Sensor Networks Based on Fuzzy Logic,” IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems, Guangzhou, China, November, ۲۰۱۱.‎

 32. B.‎ Safarinejadian, M.‎ Ghanbari, B.‎ Moudi, “Design and Implementation of a Hybrid Controller Using Fuzzy Supervisory Control,” IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems, Guangzhou, China, November, ۲۰۱۱.‎

 33. بهروز صفری‌نژادیان، مسیح الله غریب زاده، محمد مردانه "دسته بندی بهینه بارهای الکتریکی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری" دومین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون، دی ماه ۱۳۹۰، شیراز.
 34. M.‎ Karimi, B.‎ Safarinejadian, “On-line control of the inverted pendulum with type-۲ fuzzy logic controller,” Second International Conference on Control Instrumentation and Automaton ‪(ICCIA)‬, Shiraz, Iran, December, ۲۰۱۱.‎

 35. B.‎ Safarinejadian, “Distributed Gaussian Mixture Learning Based on Variational Approximation,”  International Conference on Data Engineering and Internet Technology ‪(DEIT)‬,Bali, Indonesia, March, ۲۰۱۱.‎

 36. B.‎ Safarinejadian, M.‎ B.‎ Menhaj, M.‎ Karrari, “A Fault Tolerant Peer-to-Peer Distributed EM Algorithm,” IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, TN, USA, March ۳۰-April ۲, pp.‎ ۴۶-۵۲, ۲۰۰۹.‎

 37. B.‎ Safarinejadian, M.‎ B.‎ Menhaj, A.‎ Doustmohammadi, “Reliability Analysis Using Discrete Event Simulation and Petri net Modeling,” International Conference on Control, Automation and Systems ‪(ICCAS۰۸)‬, Seoul, Korea, Oct.‎ ۱۴-۱۷, pp.‎ ۴۱۷-۴۲۲, ۲۰۰۸.‎

 38. B.‎ Safarinejadian, M.‎ B.‎ Menhaj, M.‎ Karrari, “Distributed Incremental EM Algorithm for Density Estimation in Peer-to-Peer Networks,” International Conference on Control, Automation and Systems ‪(ICCAS۰۸)‬, Seoul, Korea, Oct.‎ ۱۴-۱۷, pp.‎ ۲۶۴۹-۲۶۵۳, ۲۰۰۸.‎

 39. بهروز صفری‌نژاديان "موقعيت سنجی در موشک کروز بر اساس تصويربرداری سه­بعدی" همايش تخصصی سامانه­های کروز و راههای مقابله با آن، ارديبهشت ماه ۱۳۸۵.

 40. بهروز صفری‌نژاديان، پاکنوش کريم آقائي، سيد علی اکبر صفوی "تعيين پروفايل سطح خاک به کمک سنسورهای نوری و پردازش داده­ها با استفاده از تبديل ويولت" سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران, ارديبهشت ماه ۱۳۸۴, دانشگاه زنجان.

پايان نامه ها:

ردیف

عناوین

مقطع و تاريخ اتمام

راهنما ، مشاور (درصد اشتراک)

۱

بهبود عملکرد خرده فروشان در بازارهای برق با استفاده از روش های دسته بندی بار و پیش بینی قیمت

کارشناسی ارشد، فروردین ۹۲

راهنما

۲

طراحی قانون هدایت بر اساس هدف مجازی برای یک موشک پدافندی

کارشناسی ارشد، شهریور ۹۲

راهنما

۳

تعیین ترتیب بهینه ارسال داده ها در شبکه های سنسوری توزیع شده

کارشناسی ارشد، شهریور ۹۲

راهنما

۴

تشخیص مقاوم عیب در سیستم های غیر خطی با استفاده از فیلتر کالمن مکعبی

کارشناسی ارشد، شهریور ۹۲

مشاور

۵

اندازه گیری جریان پودر در حال حمل با گاز  با استفاده از خاصیت شارژ الکترواستاتیک

کارشناسی ارشد، شهریور ۹۲

راهنما

۶

تخمین و دسته بندی داده ها در شبکه های سنسوری با استفاده از عامل های متحرک

کارشناسی ارشد، مهر ۹۲

راهنما

۷

تلفيق سيستم ناوبري اينرسي متصل به بدنه و سيستم موقعيت ياب جهاني با استفاده از فيلتر ذره اي تطبيقي فازي

کارشناسی ارشد، بهمن ۹۲

مشاور

۸

الگوریتم بیزین تغییراتی توزیع شده برای تخمین چگالی و دسته بندی داده ها در شبکه های سنسوری

کارشناسی ارشد، شهريور ۹۳

راهنما

۹

مدل سازی و عیب یابی سیستم های غیر خطی بر مبنای فرایندهای گوسی و فیلترهای بیزین

کارشناسی ارشد، شهريور ۹۳

راهنما

۱۰

طراحي كنترل كننده PSD فازي مقاوم براي سيستم هاي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي با رويكرد نامساوي هاي ماتريسي خطي

کارشناسی ارشد، بهمن ۹۳

مشاور

۱۱

شناسايي پارامترها و تخمين حالت ها به صورت همزمان در سيستم هاي مرتبه كسري خطي با استفاده از روش شناسايي سلسله مراتبي

کارشناسی ارشد، آبان ۹۴

راهنما

۱۲

حل مساله توافق سيستم هاي چند عاملي غير خطي با رويكرد نامساوي هاي ماتريسي خطي و مجموع مربعات

کارشناسی ارشد، بهمن ۹۴

مشاور

۱۳

تخمين توزيع شده در شبكه هاي سنسوري با وجود عدم قطعيت

کارشناسی ارشد، دی ۹۴

راهنما

۱۴

عيب يابي سيستم هاي كنترل شبكه با درنظر گرفتن تاخيرهاي ساختاري و از دست رفتن بسته هاي اطلاعات

کارشناسی ارشد، دی ۹۴

مشاور

۱۵

جايابي بهينه اندازه گيرهاي هوشمند جهت تخمين حالت توزيع شده استوار در شبكه هاي توزيع فعال

کارشناسی ارشد، شهریور ۹۵

مشاور

۱۶

الگوريتم Evidential EM توزيع شده براي تخمين چگالي در شبكه هاي حسگر

کارشناسی ارشد، شهریور ۹۵

راهنما

۱۷

تخمين توزيع شده در شبكه هاي سنسوري بي سيم براساس ميانگين گيري توزيع شده با درنظر گرفتن ديناميك هاي خطي و غيرخطي

کارشناسی ارشد، شهریور ۹۵

راهنما

۱۸

تخمين و شناسايي سيستمهاي مرتبه كسري غيرخطي با درنظر گرفتن نويز رنگي با استفاده از فيلتر كالمن توسعه يافته

کارشناسی ارشد، شهریور ۹۵

راهنما

 

ساير:

چاپ کتاب:

 

 

 

اختراع يا اکتشاف ثبت شده در داخل يا خارج يا نوآوري با تاييد علمي مراجع ذيصلاح:

 1. طراحی و ساخت دستگاه اسکنر لیزری به منظور تعیین پروفایل سطح خاک

 

 

عضويت انجمن ها و نشريات علمي:

 1. عضو انجمن مهندسان برق و الکترونیک IEEE

 

 

دوره هاي آموزشي طي شده:

 

 

 

 

مهارت نرم افزاري:

 1. MATLAB/Simulink
 2. Office software, LaTex

 

 

طرح هاي پژوهشي:

 

 

 

 

راه اندازي آزمايشگاه:

 

 

 

لوح ها و جوايز:

 1. پژوهشگر برتر گروه کنترل در سال ۱۳۹۵
 2. پژوهشگر برتر گروه کنترل در سال ۱۳۹۲
 3. تقدیر بابت عملکرد مناسب به عنوان مدیر امور علمی دانشجویان از طرف ریاست دانشگاه صنعتی شیراز.
 4. تقدیر بابت انتخاب شاخه دانشجویی انجمن مهندسین برق و الکترونیک (IEEE) دانشگاه صنعتی شیراز  به عنوان شاخه قابل تقدیر از طرف رئیس بخش ایران IEEE.

 

کسب رتبه در جشنواره هاي ملي و بين المللي مرتبط با حوزه تخصصي: