نام و نام خانوادگی مرتبه علمی صفحه شخصی پست الکترونیک

دکتر فرزین امامی

استاد http://eee.sutech.ac.ir/DrEmami

emami[@]‎sutech.ac.ir

دکتر سمانه حامدی

استادیار http://eee.sutech.ac.ir/DrHamedi hamedi[@]‎sutech.ac.ir

دکتر کورش حسنلی

استادیار http://eee.sutech.ac.ir/DrHassanli hassanli[@]sutech.ac.ir

دکتر محمد رضا صالحی

استاد http://eee.sutech.ac.ir/DrSalehi salehi[@]‎sutech.ac.ir

دکتر ابراهیم عبیری

استاد http://eee.sutech.ac.ir/DrAbiri abiri[@]‎sutech.ac.ir

دکترزهیر کردرستمی

دانشیار http://eee.sutech.ac.ir/DrRostami kordrostami[@]‎sutech.ac.ir