نام و نام خانوادگی مرتبه علمی صفحه شخصی پست الکترونیک

دکتر طاهره بینازاده

استاد http://eee.sutech.ac.ir/DrBinazadeh

binazadeh[@]‎sutech.ac.ir

دکتر علی رضا روستا

دانشیار http://eee.sutech.ac.ir/DrRoosta

roosta[@]‎sutech.ac.ir

دکتر جعفر زارعی

دانشیار http://eee.sutech.ac.ir/DrZarei

zarei[@]‎sutech.ac.ir

دکتر مختار شاصادقی

استاد http://eee.sutech.ac.ir/DrShaSadesghi

shasadeghi[@]‎sutech.ac.ir

دکترمحمد حسین شفیعی

استاد http://eee.sutech.ac.ir/DrShafiei

shafiei[@]‎sutech.ac.ir

دکتر بهروز صفری نژادیان

استاد http://eee.sutech.ac.ir/DrSafarinejadian

safarinejad[@]‎sutech.ac.ir