نام و نام خانوادگی مرتبه علمی صفحه شخصی پست الکترونیک

دکتر جمشید آقایی

استاد http://eee.sutech.ac.ir/DrAghaei

aghaei[@]‎sutech.ac.ir

دکتر امیر حسین رجایی

دانشیار http://eee.sutech.ac.ir/DrRajaei

a.rajaei[@]‎sutech.ac.ir

دکتر اکبر رهیده

استاد http://eee.sutech.ac.ir/DrRahideh

rahide[@]‎sutech.ac.ir

دکترمحسن گیتی زاده

استاد http://eee.sutech.ac.ir/DrGitizadeh

gitizadeh[@]‎sutech.ac.ir

دکتر محمد مردانه

استاد http://eee.sutech.ac.ir/DrMardaneh

mardaneh[@]‎sutech.ac.ir

دکتر طاهر نیکنام

استاد http://eee.sutech.ac.ir/DrNiknam

niknam[@]‎sutech.ac.ir

دکتر عبداله کاوسی فرد استادیار http://eee.sutech.ac.ir/fa/dr.kavosifard kavousi[@]‎sutech.ac.ir