نام و نام خانوادگی مرتبه علمی صفحه شخصی پست الکترونیک

دکتر محسن اسلامی

دانشیار http://eee.sutech.ac.ir/DrEslami m.eslami[@]‎sutech.ac.ir

دکتر راحله بصیری

استادیار http://eee.sutech.ac.ir/fa/dr.basiri r.basiri[@]‎sutech.ac.ir

دکتر شاهرخ جم

استاد http://eee.sutech.ac.ir/DrJam jam[@]‎sutech.ac.ir

دکتر جواد حقیقت

دانشیار http://eee.sutech.ac.ir/DrHaghighat haghighat[@]‎sutech.ac.ir

دکتر حبیب اله دانیالی

استاد http://eee.sutech.ac.ir/DrDanyali danyali[@]‎sutech.ac.ir

دکتر محمد جواد دهقانی

استاد http://eee.sutech.ac.ir/DrDehghani dehghani[@]‎sutech.ac.ir

دکتراحسان زارعیان جهرمی

استادیار http://eee.sutech.ac.ir/DrZareian zareian[@]‎sutech.ac.ir

دکتر صادق صمدی

دانشیار http://eee.sutech.ac.ir/DrSamadi samadi[@]‎sutech.ac.ir

دکتر کامران کاظمی

دانشیار http://eee.sutech.ac.ir/DrKazemi

kazemi[@]‎sutech.ac.ir

دکتر رضا محسنی

دانشیار http://eee.sutech.ac.ir/DrMohseni mohseni[@]‎sutech.ac.ir

دکتر نجمه نزهت

دانشیار http://eee.sutech.ac.ir/DrNozhat nozhat[@]‎sutech.ac.ir

دکتر محمد صادق هل فروش

استاد http://eee.sutech.ac.ir/DrHelfroush

ms_helfroush[@]‎sutech.ac.ir