ریاست دانشگاه طی حکمی آقای دکتر محمدرضا صالحی، استاد گروه الکترونیک را به مدیریت گروه مذکور منصوب نمودند.

پیش از این دکتر ابراهیم عبیری دانشیار گروه الکترونیک مدیریت گروه را عهده­ دار بودند که اخیراً دوره دوساله مدیریت ایشان پایان یافته بود. دکتر صالحی پیش از این معاونت­های دانشجویی و  اداری و مالی دانشگاه و نیز مدیریت پژوهش و فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه را عهده ­دار بوده­اند.

همچنین، رئیس محترم دانشگاه طی نام ه­ای از خدمات شایسته دکتر عبیری در دوران مسئولیت گروه قدردانی نمودند. دکتر عبیری ریاست پردیس بین­ الملل دانشگاه را نیز برعهده دارند.