فرم‌های دکتری

 

۱- مشخصات واطلاعات دانشجویان دکتری doc-pdf

۲- درخواست دانشجوی دکتری doc -pdf

۳- انتخاب استاد راهنمای دانشجوی دکتری doc -pdf

۴- انتخاب استاد مشاور دانشجوی دکتری doc-pdf

۵- تقاضای اخذ درس پیش نیاز دکتری doc-pdf

۶- فرم انتخاب درس برای جبران میانگین معدل کل دانشجویان دکتری doc-pdf

۷- فرم درخوست تمدید سنوات دانشجویان doc-pdf

۸- فرم درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان دکتری doc-pdf

۹- فرم تعیین داور doc-pdf

۱۰- قرار داد انجام رساله ی مقطع دکتری doc-pdf

۱۱- اعلام آمادگی دانشجوی دکتری برای ارزیابی جامع doc-pdf

۱۲- فرم اعلام مواد درسی ارزیابی جامع doc-pdf

۱۳- صورت جلسه ی ارزیابی جامع doc-pdf

۱۴- درخواست تجدید نظر دانشجوی دکتری doc-pdf

۱۵- آمادگی دفاع از طرح تحقیق رساله دکتری doc-pdf

۱۶- فرم داوری انفرادی طرح تحقیق رساله‌ی دکتری doc-pdf

۱۷- صورت جلسه‌ی دفاع از طرح تحقیق رساله‌ی دکتری doc-pdf

۱۸- تایید انجام اصطلاحات طرح تحقیق رساله دکتری doc-pdf

۱۹- پیشنهاد طرح تحقیق رساله دکتری doc-pdf

۲۰- فرم ارزیابی انفرادی گزارش پیشرفت تحصیلی doc-pdf

۲۱- فرم ارزیابی پیشرفت تحصیلی doc-pdf

۲۲- گزارش پیشرفت تحصیلی doc-pdf

۲۳- فرم اعلام آمادگی دانشجوی دکتری برای انجام دفاع از رساله doc-pdf

۲۴- فرم ارزشیابی فردی رساله‌های دکتری doc-pdf

۲۵- فرم ارزشیابی جمعی رساله‌های دکتری doc-pdf

۲۶- تایید انجام اصطلاحات رساله دکتری doc-pdf  

۲۷- فرم سالن همایش و کنفرانس

۲۸- فرم تقاضای دفاع

 

 

 

 

 

0