دکتر طاهر نیکنام

مرتبه علمی

استاد

تلفن ثابت

 

فاکس  

پست الکترونیکی

niknam@sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

http://eee.sutech.ac.ir/Drniknam