کارشناسان آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی شماره تماس داخلی
مهندس محمدرضا توانا ۲۷۷۷
مهندس محسن چمن‌باز ۲۶۱۰
زهرا حميدي ۲۷۸۰
مهندس مجيد سرشاري ۲۶۵۷
مهندس عليرضا شكري ۲۷۸۴
بهار كارانديش ۲۵۶۲

 

0