اعضای هیئت علمی

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

پست الکترونیکی

تلفن داخلی

دکتر جمشید آقایی

قدرت

aghaei@sutech.ac.ir

۲۶۵۹

دکتر محسن اسلامی

مخابرات

m.eslami@sutech.ac.ir

۲۵۷۵

دکتر فرزین امامی

الکترونیک

emami@sutech.ac.ir

۲۶۶۳

دکتر طاهره بینازاده

کنترل

binazadeh@sutech.ac.ir

۲۶۶۴

دکتر شاهرخ جم

مخابرات

jam@sutech.ac.ir

۲۸۰۱

مهندس عبدالمحمد حاجی زاده

کنترل

hajizadeh@sutech.ac.ir

۲۶۷۰

دکتر جواد حقیقت

مخابرات

haghighat@sutech.ac.ir

۲۵۸۸

دکتر حبیب الله دانیالی

مخابرات

danyali@sutech.ac.ir

۲۷۹۰

دکتر محمد جواد دهقانی

مخابرات

dehghani@sutech.ac.ir

۲۵۸۷

دکتر امیر حسین رجایی

قدرت

rajaei@sutech.ac.ir

 

دکتر علی رضا روستا

کنترل

roosta@sutech.ac.ir

۲۵۸۹

دکتر اکبر رهیده

قدرت

rahide@sutech.ac.ir

۲۶۱۷

دکتر جعفر زارعی

کنترل

zarei@sutech.ac.ir

۲۶۷۸

دکتراحسان زارعیان جهرمی

مخابرات zareian@sutech.ac.ir ۲۶۶۸

دکتر مختار شاصادقی

کنترل

shasadeghi@sutech.ac.ir

۲۶۹۶

دکترمحمد حسین شفیعی

کنترل

shafiei@sutech.ac.ir

۲۶۶۴

دکتر محمد رضا صالحی

الکترونیک

salehi@sutech.ac.ir

۲۶۰۳

دکتر بهروز صفری نژادیان

کنترل

safarinejad@sutech.ac.ir

۲۵۷۴

دکتر صادق صمدی

مخابرات

samadi@sutech.ac.ir

۲۶۲۴

دکتر ابراهیم عبیری

الکترونیک

abiri@sutech.ac.ir

۲۶۲۹

دکتر کامران کاظمی

مخابرات

kazemi@sutech.ac.ir

۲۷۹۲

دکترزهیر کردرستمی

الکترونیک

kordrostami@sutech.ac.ir

۲۹۰۳

دکترمحسن گیتی زاده

قدرت

gitizadeh@sutech.ac.ir

۲۷۷۳

دکتر رضا محسنی

مخابرات

mohseni@sutech.ac.ir

۲۷۸۹

دکتر محمد مردانه

قدرت

mardaneh@sutech.ac.ir

۲۷۹۱

مهندس محمد مهندسی

الکترونیک

mohandesi@sutech.ac.ir

۲۶۷۰

دکتر نجمه نزهت

مخابرات

nozhat@sutech.ac.ir

۲۵۹۵

دکتر مجید نیری پور

قدرت

nayeri@sutech.ac.ir

۲۸۳۳

دکتر طاهر نیکنام

قدرت

niknam@sutech.ac.ir

۲۵۷۳

دکتر محمد صادق هل فروش

مخابرات

ms_helfroush@sutech.ac.ir

۲۵۸۳

دکتر محزون

مخابرات mahzoon@sutech.ac.ir  

مهندس آزادی

مخابرات azadi@sutech.ac.ir  

مهندس اسلامی

الکترونیک eslami@sutech.ac.ir  

مهندس بصیری

قدرت basiri@sutech.ac.ir  

مهندس حبیب زاده

الکترونیک habibzadeh@sutech.ac.ir  

مهندس مانی

قدرت mani@sutech.ac.ir  

مهندس محجوب

الکترونیک mahjoob@sutech.ac.ir  

مهندس فتوحی

قدرت fotouhi@sutech.ac.ir  
مهندس علی قنبری الکترونیک alighanbari@sutech.ac.ir  
مهندس حدائق الکترونیک hadaegh@sutech.ac.ir  
مهندس همت آبادی الکترونیک hematabadi@sutech.ac.ir  
مهندس نوشاد الکترونیک noshad@sutech.ac.ir  
مهندس ناصری قدرت naseri@sutech.ac.ir  
مهندس رضائیان الکترونیک rezaeian@sutech.ac.ir  
 

 

0