دکتر محمد صادق هل فروش

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۲۶۴۱۲۱

فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۲

پست الکترونیکی

ms_helfroush@sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر هل فروش