دکتر سمانه حامدی

مرتبه علمی

استاد یار

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۲۶۴۱۲۱

فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۲

پست الکترونیکی

hamedi@sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

http://eee.sutech.ac.ir/DrHamedi