دکتر طاهر نیکنام

مرتبه علمی

استاد

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۲۶۴۱۲۱

فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۲

پست الکترونیکی

niknam@sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر نیکنام