دکتر مختار شاصادقی

مرتبه علمی

استاد

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۲۶۴۱۲۱

فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۲

پست الکترونیکی

shasadeghi@sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

http://eee.sutech.ac.ir/DrShaSadesghi