با مسرت و افتخار ارتقاي مرتبه علمي سرکار خانم دکتر حامدی عضو هيات علمي گروه الکترونیک دانشکده مهندسي برق از مرتبه استادیاری به دانشیاری  را تبریک می گوییم و استمرار موفقیت های ایشان را از خداوند متعال خواستاریم.