گروه مخابرات

گروه کنترل

گروه قدرت

گروه الکترونیک

دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شيراز قدمت ديرينه‌اي دارد. اين دانشكده كه هسته اصلی و مرکزی دانشگاه در ابتدای تاسیس است و پيشتر به عنوان يكي از دانشكده‌هاي دانشگاه شيراز شناخته مي‌شد، از سال ۱۳۸۳ در مجموعه دانشكده‌هاي دانشگاه صنعتي شيراز قرار گرفته است. اين دانشكده اكنون در سه گرايش الكترونيك، كنترل و مخابرات در مقطع كارشناسي و شش گرايش الكترونيك، قدرت (سيستم و انرژي، الكترونيك قدرت)، کنترل و مخابرات (ميدان و سيستم) در مقطع كارشناسي ارشد به تربيت دانشجو مشغول است. دوره دكتري مهندسي برق نيز از بهمن ماه ۱۳۸۹ در اين دانشكده داير شده است و اكنون دانشجويان دكتري در چهار گرايش الكترونيك، قدرت، کنترل و مخابرات مشغول به تحصيل هستند. دانشكده مهندسي برق به عنوان بزرگترين دانشكده دانشگاه صنعتي شيراز مجهز به آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي مناسب  است و با توانايي‌هاي موجود نقش به سزايي در پرورش نيروهاي متخصص مهندسي برق در منطقه جنوب كشور دارد. اين دانشكده اكنون بالغ بر ۳۰ عضو هيأت علمي با مرتبه های استادیاري و دانشیاري و استادي دارد.

0